ظرفیت سازی جامعه مدنی از آموزش مهمتر است و آموزش را در بر می گیرد .

مقابله با خشونت خانگی بدون ظرفیت سازی در سطح فردی ، نهادی و اجتماعی ممکن نیست و شهروندان را تشویق می کند تا در پیشگیری از خشونت خانگی مشارکت و همکاری کنند . چنانچه روش های ظرفیت سازی را بیاموزیم می توانیم سازمان ها و افراد و مدیریتی پاسخ گو داشته باشیم که قادر به رسیدگی به مشکلات جامعه باشند و از منافع جامعه مدنی پشتیبانی کنند

سازمان های غیر دولتی
ارتباطات موثر
کارگاه های آموزشی