Webinar4 Flyerکارگاه چهارم: تاثیرگذاری بر فرآیند قانون‌گذاری در خشونت خانگی

  • در این جلسه موردپژوهی (مطالعه موردی) درباره‌ کشورهای مختلف، با تمرکز بر قوانین اخیر و مسیر منتهی به تصویب آن ارائه خواهد شد. شرکت‌کنندگان رهنمودی برای انشای قوانین مربوط به خشونت خانگی دریافت خواهند کرد. این رهنمود شامل بررسی کارآمدترین رویه‌ها و بحث آزاد با حضور یک سخنران مهمان جدید است.

مطالب آموزشی