جلسه اول: فن دفاع در پرونده های خشونت خانگی


دانلود پادکست

جلسه دوم: فن دفاع و شیوه های عملی برای ایجاد ارتباط سازنده با مرتکب خشونت و قربانی


دانلود پادکست

جلسه سوم: فن دفاع و مسئولیت های اخلاقی – حقوقی وکیل در مراحل مختلف قضائی


دانلود پادکست