جلسه اول – بایسته های قانونگذاری


دانلود پادکست

جلسه دوم – قوانین خانواده


دانلود پادکست

جلسه سوم – عدالت کیفری


دانلود پادکست