جلسه یک – حقوق زن و مسئله خشونت خانگی در جوامع مسلمان

دانلود پادکست

 

جلسه دو – حقوق کودک و مسئله خشونت خانگی در جوامع مسلمان

دانلود پادکست

 

جلسه سه – حقوق خانواده و مسئله خشونت خانگی در جوامع مسلمان

دانلود پادکست