بسته آموزشی شماره ۱ – عموم مردم

بسته آموزشی شماره ۲ – قربانیان خشونت خانگی 

بسته آموزشی شماره ۳ – معلمان و مراقبان

بسته آموزشی شماره ۴ – خانواده و دوستان قربانیان خشونت خانگی

بسته آموزشی شماره ۵ -روزنامه‌نگاران

بسته آموزشی شماره ۶ – وکلا