Downloads» خشونت خانگی و حقوق » حقوق داخلی » خشونت علیه زنان و انواع آن در پرتو گفتمان حقوق کیفری ایران / قسمت دوم
Attribute Value
Date posted April 8, 2013
Downloaded 737 times
Categories حقوق داخلی
Description

دکتر بهروز جوانمرد بر اساس تحقیقی که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی در زمینه دلایل و ریشه های خشونت خانگی علیه زنان انجام داده است به تبیین جایگاه خشونت خانگی به عنوان یک جرم در نظام حقوقی ایران می پردازد و می گوید: کشور ما نیز به دلایل متنوعی همچون پیکره مذهبی ـ سنتی مردم و نظام فقاهتی حکومت، دارای ساز و کار‌های خاص این نظام میباشد که طبعاً از انتقاد مبرا نیست.
وی که دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دارد معتقد است حمایت از زنان بزه دیده پیش از آنکه بخواهد با حمایت کیفری از سوی مقنن همراه شود نیاز به آموزش نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی در جهت تغییر نوع نگاه کل جامعه به ویژه مردان به جنسیت زن و طرز برخورد متمدنانه با آنها در محیط های خصوصی ، شغلی ، نظامی ، سیاسی و به طور کلی سطح جامعه دارد.