Downloads»  خشونت خانگی و حقوق » خشونت و آزار جنسی و قانون
Attribute Value
Date posted March 27, 2013
Downloaded 481 times
Categories خشونت خانگی و حقوق
Description

آمار نشان میدهد درصد بالایی از خشونت های خانوادگی از سوی مردان انجام میشود .خشونت خانوادگی دایره وسیعی از خشونت ها را در بر میگیرد :خشونت های جسمانی ،روانی ،اقتصادی ، اجتماعی و بالاخره خشونت جنسی،..
ازسوی دیگر یادآوری این نکته نیز ضروری است که معمولا خشونت و آزار جنسی ازسوی محارم ، بستگان و یا افراد بیگانه صورت می گیرد.وطبق گزارشات به دست آمده در هر محیطی که زنان ودختران در آن حضور دارند و یا مشغول فعالیت کاری هستند می تواندرخ دهد از این نظر ممکن است در خانه و ازسوی خویشاوندان، آشنایان و یا همسایگان صورت گیرد در محیط کار توسط کارفرمایان، همکاران، مراجعان و یا مشتریان صورت گیرد.
هم اکنون گزارشات زیادی از ارتکاب تجاوزجنسی کارمندان زن ازسوی کارفرمایان وجود دارد .در اماکن و معابر عمومی در اوقات مختلف شبانه روزی نیزهمانند پارکها، سینماها، کوچه و خیابانها ،هتلها مراکزآمورشی از قبیل مدارس, دانشگاهها و …نیز امکان تجاوز جنسی وجود دارد.