Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » تا پایان امسال آفریقای جنوبی 22 دادگاه برای رسیدگی به جرائم جنسی تاسیس می کند
Attribute Value
Date posted October 3, 2013
Downloaded 144 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

وزیر توسعه عدالت وقانون اساسی آفزیقای جنوبی گفت: ” ما شاهد افزایش روزافزون خشونت جنسی علیه زنان هستیم . نمی توانیم به عنوان دولت و وظیفه ای که در قبال مردم داریم سکوت کنیم. تا پایان امسال برای احیای سیستم قضایی در این خصوص حداقل 22 دادگاه و در سه سال آینده 35 دادگاه تأسیس خواهند شد. می توانیم با اقدامات خود به مرتکبان این جرائم ثابت کنیم که جرائم شنیع و ظالمانه آنها بی مجازات نخواهند ماند. این رویه یکی از راه های مبارزه با این معضل است”.