Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » آفریقا: پروتکل مپوتو مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان
Attribute Value
Date posted July 2, 2013
Downloaded 380 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

خانه امن: پروتکل اساسنامه حقوق بشر و مردم آفریقا در مورد حقوق زنان که بطور عامیانه پروتکل مپوتا نامیده شده است در 11 جولای سال 2003 در موزامبیک مورد قبول و در نوامبر سال 2005 پس از آنکه 15 کشور از 53 عضو اتحادیه آفریقا آن را تصویب کردند به مرحله اجرا در آمد. این پروتکل در واقع گام مثبتی به سوی مبارزه با تبعیض و خشونت علیه زنان است و جهت ارتقاء و ضمانت احترام به حقوق زنان آفریقایی نقش به سزایی را ایفا می کند