Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » تلاش قانونگذاران ایتالیایی برای کاهش خشونت علیه زنان
Attribute Value
Date posted July 2, 2013
Downloaded 347 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

خانه امن: روم – در ایتالیا خشونت علیه زنان سرتیتر بسیاری از خبر ها قرار گرفته است – قتل زنان توسط معشوقه هایشان – روندی که سازمان ملل آن را به عنوان مشکلی خاص که ریشه در رفتارها و طرز تفکر های قالبی نسبت به تبعیضات جنسی در این کشور دارد می شناسد. جایی که یک سوم زنان در طول زندگی شان مورد خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند.