Downloads»  خشونت و حقوق خارجی » مسئله ای که قانون گذاران الجزیره ای به آن اهمیت نمی دهند
Attribute Value
Date posted June 17, 2013
Downloaded 166 times
Categories خشونت و حقوق خارجی
Description

خانه امن: در نشستی که به نام “خشونت خانگی علیه زنان( مسئله نهی شده – بین سکوت و شناخت”) صورت گرفت، شرکت کنندگان بلافاصله متوجه شدند که مسئله خشونت خانگی مدت های مدیدی است که پشت پرده باقی مانده است و آنهم به این دلیل که همیشه در حوزه خصوصی افراد، جایی که قانون سکوت حکم فرماست اتفاق می افتد. با این حال حداقل امروز دیگر این معزل شناخته شده است و بیشتر در رسانه ها دیده می شود. تحقیقات اخیر نیز گواهی بر گستردگی این مسئله و اثرات زیان بار آن دارد. بنابراین تجزیه و تحلیل عملکرد جاری و قضایی قانون الجزیره و همچنین بررسی کم و کاست های آن برای شرکت کنندگان این نشست ضرورت دارد. امروز روشن کردن مسئله خشونت علیه زنان و مهم جلوه دادن آن و اثراتی که بر روی فرد و جامعه می گذارد، برای انیسا داودی – گرداننده کنفرانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه “تیزی اوزو” – در اولویت قرار دارد. او معتقد است با وجود اینکه خشونت خانگی در روابط خصوصی اتفاق می افتد ولی بر روی جامعه نیز تأثیر گذار است.