نقش خانه های امن در کاهش خشونت خانگی: پرونده اعظم


 

در این میزگرد نقش خانه های امن در کاهش خشونت خانگی از منظر حقوقی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. حسین رئیسی, وکیل دادگستری نقش خانه های امن را از جایگاه حقوقی و رزا خورشیدی, مشاور خانواده این موضوع را از جایگاه روانشناسی به بحث گذاشته اند.

 

دانلود:

» نقش خشونت اقتصادی در کاهش اعتماد‌به‌نفس قربانی