خشونت خانگی علیه سالمندان، چرایی و چگونگی

در هجدهمین میزگرد آنلاین خانه امن، «خشونت خانگی علیه سالمندان» از دو منظر روان‌شناسی و حقوقی بررسی می‌شود. محمد اولیائی‌فرد، وکیل دادگستری، از منظر حقوقی و نسترن ادیب‌راد، مشاور خانواده و جوانان، از منظر روان‌شناسی به تحلیل موضوع می‌پردازند.

دانلود:

» خشونت خانگی علیه سالمندان، چرایی و چگونگی