افزایش آگاهی عمومی در پیش‌گیری از خودسوزی زنان


 

در این برنامه مسئله خودسوزی زنان از دو دید روان‌شناسی و حقوقی بررسی می‌شود؛ دکتر فریبا مرادی از جنبه روان‌شناسی و سارا محمدی از جنبه حقوقی به این مسئله می‌پردازند

 

دانلود:

» خودسوزی در اعتراض به خشونت خانگی