آموزش جلوگیری از خشونت خانگی


51830536_62570f00c5_o (1)

عکس: Erwan F

ترجمه: فرخ نیک مرام

تحقیق: «گردآوری روش ها، ابزارها و فعالیت های مثبت در زمینه خشونت خانگی “بخش چهارم – بسترهای فعالیت پیشنهادی از سوی کنفرانس بین المللی زنان در پکن”».

آموزش ابزار قدرتمندی برای تغییر باورهای رایجی است که بر اساس کلیشه ها ساخته شده اند. آموزش در تحول فرهنگ های ساختاری و رفتارها تاثیر دارد؛ فرهنگ های ساختاری و رفتارهایی که تجربه نشان داده است پاسخگوی چالش های جدید نیستند. از بین بردن خشونت خانگی نمونه ای از این چالش های پیش روست.

آموزش چگونگی برخورد با خشونت خانگی و پاسخ دادن به آن، به شکل گسترده ای به عنوان یکی از اجزای استراتژی پیش گیری پذیرفته شده است. آموزش می تواند تقویت کننده استراتژی های اولیه و ثانویه ای باشد که برای عموم یا برای گروه های ویژه ای که در خطر قربانی شدن، یا ارتکاب خشونت خانگی هستند به کار می روند. آموزش یکی از خصایص بنیادی استراتژی های پیش گیری از نوع سوم نیز هست، بخصوص در رابطه با کارکنان داوطلب یا نمایندگان قانونی در سازمان هایی که قربانیان یا عاملان با آن ها تماس می گیرند. خشونت خانگی مشکلی چند بعدی است که در تمامی سطوح نیازمند پاسخ هماهنگ و یکپارچه می باشد.

آموزش چگونگی برخورد با خشونت خانگی و پاسخ به آن می تواند، در موقعیت های گوناگون و با اهداف متفاوت جهت پاسخ گویی به نیازها و مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد:

درباره این مطالعه

«موسسه اروپایی برای برابری جنسیتی» (EIGE) متصدی مطالعه «گردآوری روش ها، ابزار و فعالیت های مثبت در زمینه خشونت خانگی (به شکل ذکر شده در بخش چهارم بسترهای فعالیتی پکن)»؛ با هدف شناسایی، گردآوری و سازماندهی منابع و اطلاعات مربوط به آموزش پاسخ گویی به خشونت خانگی، اطلاع رسانی و خدمات حمایتی برای قربانیان، شناسایی شکاف ها و نیازها و رسیدن به نظرهای جدید برای پیشرفت شد. این مطالعه به وسیله موسسه «آی آر اس» (Istituto per la Ricerca Sociale) و با همکاری «رصدخانه بین دانشگاهی برای مطالعات جنسیتی، برابری و فرصت های برابر» (G.I.O.) از طریق شبکه ای از متخصصان از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و کرواسی انجام گرفت. برای اطلاعات بیشتر در مورد اینتحقیق به لینک مراجعه کنید.

 آموزش درمورد پیش گیری از خشونت خانگی

ش

 از راست به چپ: اجتماعی – آموزش – سلامت – پلیس – قوه قضاییه

نوع شناسی آموزش برای پاسخ گویی به خشونت خانگی

 انجام آموزش در سر تا سر اروپا

این مطالعه نشان می دهد که در میان 27 کشور اتحادیه اروپایی و کرواسی اهمیت آموزش پاسخگویی به خشونت خانگی به عنوان وسیله ای کلیدی برای استراتژی ای موثر جهت برخورد با خشونت خانگی به رسمیت شناخته شده است. این عمل در اکثریت قاطع این کشورها (88%) در دستور کار ملی و در مقررات قانونی دو پنجم کشورهای این اتحادیه (40%) قرار دارد. در سطحی کوچکتر، این عمل در دستور کار منطقه ای (44%) و مقررات قانونی (16%) وجود دارد. در سطح برنامه ریزی در بیش از 90 درصد از 27 کشور اتحادیه اروپا و کرواسی مواد آموزشی درباره خشونت خانگی تمامی بخش های مرتبط را پوشش می دهد.

در اکثر کشورها آموزش برخورد با خشونت خانگی به طور برابر از سوی دولت ها (87%) و گروه ها و سازمان های غیر دولتی (83%) انجام می گیرد. مناطق مختلف، دولت های محلی و سازمان های حرفه ای به عنوان شریک در این فعالیت در نیمی از اروپا و کرواسی حضور دارند. در طول این تحقیق 136 مورد برنامه آموزشی انجام شده مربوط به روش ها و ابزار برخورد با خشونت خانگی در سر تا سر 27 کشور اروپایی و کرواسی جمع آوری شد. این نمونه ها شامل طرح درس، کتابچه راهنما، شبکه و دوره های آموزش مربیگری بودند (که بسیاری از آنان مورد نظارت و ارزیابی قرارگرفتند). اکثریت گروه های هدف را بخش های حرفه ای خاص تشکیل می دادند که در میان آنان نیروهای پلیس، قوه قضاییه و پس از آن ها کارمندان بخش بهداشت قرار داشتند. یک چهارم روش ها و ابزار آموزشی جمع آوری شده جهت استفاده گروه های افراد حرفه ای چند سازمانه که ممکن است شامل نیروهای پلیس، قوه قضائیه و بخش های اجتماعی و سلامت باشند طراحی شده بودند که نشانگر درک مثبتی از این واقعیت است که خشونت خانگی نیازمند پاسخی یکپارچه و هماهنگ است.

داشتن مقررات آموزش مقابله با خشونت خانگی در آموزش رسمی (طرح درس های رسمی) قدمی بسیار مهم در تضمین ادامه آموزش و انتقال سیستماتیک آموزش. این نماینده موقعیتی اساسی برای آموزش فعالیت ها با هدف مفید بودن در میان مدت و بلند مدت است و نشانگر پذیرش بی ربط نبودن آموزش است. این تحقیق نشان می دهد که در اکثریت 27 کشور اتحادیه اروپایی و کرواسی (64%) آموزش پاسخگویی به خشونت خانگی به صورت رسمی بیشتر در آموزش های نیروهای پلیس دیده می شود.

نمونه هایی از آموزش اجباری و ممتد برای نیروهای پلیس و قوه قضاییه در کنار هم نیز وجود دارد که با دستور العمل ها یا بخش نامه هایی مربوط به مداخله، که گاهی نتیجه این فعالیت های آموزشی است، همراه بودند.

 معیارهای شناسایی اعمال خوب در پاسخگویی به خشونت خانگی

 معیارهای ویژه برای تشخیص فعالیت های خوب در برنامه های آموزشی برخورد با خشونت خانگی

 نمونه های فعالیت های خوب در برنامه های آموزشی پاسخ به خشونت خانگی

  درباره موسسه اروپایی برای برابری جنسیتی (EIGE)

موسسه اروپایی برای برابری جنسیتی مرکز اطلاعاتی اروپا در مورد برابری جنسیتی است. ای آی جی ای با ارائه تخصص های ویژه و اطلاعات قابل تطبیق درباره برابری جنسیتی در اروپا، قانونگذاران و تمامی سازمان های مربوطه را در فعالیت هایشان، برای به تحقق پیوستن برابری زن و مرد برای تمامی اروپاییان و فراتر از آنان حمایت می کند.

اطلاعات بیشتر:

http://eige.europa.eu