امکان تغییر سرپرست خانواده‌های بدسرپرست برای گرفتن یارانه


171121

عکس: ایلنا

«بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه‌های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار فرمانداری‌ها قرار دارد.»

براساس اعلام مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، خانواده‌های بد سرپرست می‌توانند با نامه فرمانداری به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست مراجعه کنند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس نامه اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به استانداران سراسر کشور فرمانداری‌ها پس از بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار می‌تواند به همراه نامه رسمی فرمانداری، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی شود.

 در قسمتی از این نامه آمده است «لازم به توضیح است، بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه‌های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار همکاران جنابعالی در فرمانداری‌ها قرار دارد.

 بدین معنا که در صورت مراجعه اینگونه افراد برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست، یا اجرای احکام کفالت، حضانت، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاه‌های مربوط به خانوار کما فی السابق موضوع در فرمانداری‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 در مورد افراد بدسرپرست، فرمانداری‌ها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می‌نمایند.»

 دستورالعمل موضوع ماده ۹آیین نامه اجرایی ماده ۷قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است:

1-  در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آن‌ها مدعی شود که سرپرست آن‌ها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

2-  برای اعطای کمک‌ها و یارانه‌ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آن‌ها به خاطر جنون یا سفت، محجور شناخته شده یا بشود. ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آن‌ها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

3-  برای پرداخت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان هال داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان‌های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک‌ها و یارانه‌ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

 ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

 ج – کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

4-  در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمک‌ها و یارانه‌ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.

 الف – گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

 ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد

 ج – گواهی پزشکی قانونی

 د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

 هـ – سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

5-  تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

6-  موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌گردد.

7-  در رابطه با پرداخت کمک‌ها ‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می‌بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه‌ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می‌شود.

 ب – درخصوص افراد مجهول الهویه‌ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می‌باشند براساس فهرست جداگانه‌ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می‌گردد کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به حساب جداگانه‌ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می‌گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد ایتگونه افراد دارای می‌باشد.

8-  در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر، فرزند بزرگ‌تر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک‌ها و یارانه‌ها مربوط به حساب قیم آنان وریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

9-   کلیه پرداخت‌هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

 10-در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می‌شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته، کمکو یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمک‌ها و یارانه‌ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

11-مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می‌تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی ووافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.

 مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، خانواده‌های بد سرپرست می‌توانند با نامه فرمانداری به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست مراجعه کنند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا بر اساس نامه اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به استانداران سراسر کشورفرمانداری‌ها پس از بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار می‌تواند به همراه نامه رسمی فرمانداری، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی شود.

 در قسمتی از این نامه آمده است «لازم به توضیح است، بررسی مدارک و مستندات خانوارهای بدسرپرست و نیز کفالت، حضانت، قیمومیت، احکام صادره دادگاه‌های راجع به خانوار، عدم تفاهم زوجین موضوع دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن همچنان در دستور کار همکاران جنابعالی در فرمانداری‌ها قرار دارد.

 بدین معنا که در صورت مراجعه اینگونه افراد برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست، یا اجرای احکام کفالت، حضانت، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاه‌های مربوط به خانوار کما فی السابق موضوع در فرمانداری‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 در مورد افراد بدسرپرست، فرمانداری‌ها پس از بررسی دقیق و کامل مستندات مندرج در دستورالعمل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاحیه بعدی آن، در صورت تایید، فرد سرپرست جدید خانوار را به همراه نامه رسمی فرمانداری محترم، به دفا‌تر پلیس + ۱۰جهت اعمال تغییر سرپرست معرفی می‌نمایند.»

 دستورالعمل موضوع ماده ۹آیین نامه اجرایی ماده ۷قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به شرح زیر است:

1-  در صورتی که اعضای خانوار یا یکی از آن‌ها مدعی شود که سرپرست آن‌ها به مدت حداقل ۳ ماه مفقود شده و هیچگونه اطلاعی از وی در دست نیست با ارائه استشهاد محلی که به تایید شورای اسلامی یا شورایای یا مراجع ذیصلاح دیگر محل سکونت آنان نیز رسیده باشد، کمک و یارانه خانوار مزبور با کسر یک نفر به حساب عضو دیگر خانوار پرداخت خواهد شد.

2-  برای اعطای کمک‌ها و یارانه‌ها به فرد دیگری که سرپرست خانوار آن‌ها به خاطر جنون یا سفت، محجور شناخته شده یا بشود. ارائه یکی از مدارک زیر الزامی است:

الف – حکم مرجع قضایی ذیصلاح

ب – گواهی پزشکی قانونی

ج – گواهی یکی از بیمارستانهای روانی مراکز نگهداری این قبیل افراد که صلاحیت آن‌ها به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد.

د – گواهی سازمان بهزیستی محل

3-  برای پرداخت کمک‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ آیین نامه، به فرد دیگر خانوار در مواردی که سرپرست خانوار زندانی شده یا بشود به یکی از طرق زیر فتار خواهد شد.

الف – در صورتی که شخص در زندان هال داخل کشور به سر برد ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی چنانچه محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی داشته و مشکلاتی را از حیث رفت و آمد برای خانواده جهت اخذ گواهی ایجاد نماید، با اعلام اعضای خانوارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند نظر زندان مورد نظر را استعلام و بر آن اساس عمل نماید زندان‌های سراسر کشور موظفند همکاری لازم را با سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها داشته باشند. در اینگونه موارد کمک‌ها و یارانه‌ها از تاریخی که به حساب سرپرست خانوار واریز نشده است تعلق خواهد گرفت.

 ب- در مورد سرپرستان زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه ضروری است.

 ج – کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به افراد زندانی خود سرپرست مستقیماً به حساب آنان واریز خواهد شد و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است مشخصات کامل و شماره حساب این قبیل زندانیان را به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام و در صورت نداشتن حساب ترتیبات لازم را برای افتتاح حساب افراد ذینفع به عمل آورد.

4-  در موارد عدم حضور سرپرست خانوار در محل زندگی خانوار به جهت سکونت یا اقامت در خارج از کشور پرداخت کمک‌ها و یارانه‌ها به شخص دیگر صرفاً بنا به درخواست خانوار که به تایید دفتر ذیربط از زیرمجموعه معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه رسیده باشد صورت خواهد گرفت.

 الف – گواهی یا رأی قطعی مراجع قضایی

 ب- ارائه قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیأتهای مشابه آن در سراسر کشور به لحاظ اعتیاد

 ج – گواهی پزشکی قانونی

 د – گواهی مراکز درمان و بازپروری سازمان بهزیستی کشور

هـ – سایر دلایل و مدارک متقن و مستند از جمله استشهاد محلی که به تایید اعضای شورای اسلامی یا شورایار محل سکونت خانوار رسیده باشند.

5-  تشخیص سایر موارد عدم صلاحیت سرپرست خانوار صرفاً با رأی قطعی مراجع قضایی قابل پذیرش برای سازمان هدفمندسازی یارانه خواهد بود.

6-  موارد فوت سرپرست خانوار توسط سازمان ثبت احوال کشور اعلام می‌گردد.

7-  در رابطه با پرداخت کمک‌ها ‌ها و یارانه‌های موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آن دسته از معلولین ذهنی و جسمی و افراد غیرمعلول اعم از کودکان، زنان، سالمندان و بیماران روانی مزمن که در مراکز شبانه روزی دولتی و غیردولتی مورد تایید سازمان بهزیستی کشور نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند به ترتیب زیر رفتار خواهد شد:

الف – در مورد افراد دارای هویت براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان بهزیستی کشور که می‌بایست حاوی مشخصات از جمله شماره ملی افراد مزبور باشد یارانه به حساب جداگانه‌ای به نام هر یک از آنان که توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد، واریز می‌شود.

ب – درخصوص افراد مجهول الهویه‌ای که فاقد هرگونه مدارک هویتی از جمله شناسنامه و شماره ملی می‌باشند براساس فهرست جداگانه‌ای که همه ساله با تایید رییس سازمان بهزیستی کشور باذکر مشخصات فرد مورد نظر به تفکیک مرکز محل نگهداری هر یک از آنان اعلام می‌گردد کمک‌ها و یارانه‌های مربوط به حساب جداگانه‌ای که به همین منظور توسط سازمان بهزیستی کشور افتتاح خواهدشد واریز می‌گردد تا برای آنان هزینه گردد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها همواره حق نظارت و بازرسیهای ادواری یا موردی را در مورد ایتگونه افراد دارای می‌باشد.

8-  در کلیه موارد مندرج در این دستورالعمل اولویت اصلی برای جانشین سرپرست مادر خانواده است و در صورت نداشتن مادر، فرزند بزرگ‌تر در صورت رسیدن به سن قانونی به عنوان سرپرست خانوار تلقی می‌گردد. در غیر این صورت چنانچه اعضای خانوار محجوز باشند کمک‌ها و یارانه‌ها مربوط به حساب قیم آنان وریز خواهد شد. صدور گواهی قیمومیت در این قبیل موارد توسط دادستان محل صورت خواهد گرفت.

9-  کلیه پرداخت‌هایی که با رعایت مفاد این دستورالعمل صورت گرفته باشد قطعیت پیدا نموده و هیچ گونه اعتراضی از طرف خانوار مربوطه نسبت به آن مسموع نخواهد بود.

10-در مواردی که به جهات مقرر در ماده آیین نامه اجرایی کمک یا یارنه مربوط به حساب فرد دیگری غیر از سرپرست اصلی خانوار واریز می‌شود در صورت که موانع مندرج در ماده مزبور در مورد سرپرست خانوار برطرف گردد و واد صلاحیت دریافت یارانه شود با اعلام کتبی وی و ارائه مدارک مثبته، کمکو یارانه جانشین سرپرست قطع و از آن زمان به بعد کمک‌ها و یارانه‌ها به حساب شخص وی واریز خواهد شد.

11-مفاد این دستورالعمل مانع اتخاذ تصمیم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در موارد زیر نخواهد بود و سازمان حسب مورد می‌تواند راهکار لازم را ارائه نماید:

الف – ساز و کارهای اعلام شده در این دستورالعمل کافی ووافی به مقصود نباشد.

ب- سایر موارد که در ماده ۹آیین نامه یا این دستورالعمل ذکر نشده است.

5 خرداد 1393

منبع: http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1393/03/Small/171121.jpg