کارگاه آنلاین


 

images

استفاده ازروش کارگاهی شیوه مناسبی درآموزش نوین است.دراین شیوه افراد می توانند در زمانی کوتاه ، دانش ومهارت
های مورد نیاز خود را بیاموزند. آموزش های که از تعامل ،مشارکت و روش های عملی استفاده می کند وروند یادگیری
را تسریع می نماید .
حال اگر شما می خواهید از این روش استفاده نمایید و اگر آموزشگر چنین کارگاهی هستید باید قبل ازشروع کارگاه از
خود سوال کنید که ازاین دوره چه انتظاری دارید؟ آیا هدف شما یادگیری یک سری مفاهیم و دانش بوسیله شرکت کنندگان
است . آیا هدف شما تغییردررفتار و نگرش های آنهاست ؟ آیا قرار است که آنها پس از اتمام کارگاه اقدام خاصی را انجام
دهند؟ این گام اولی است که شما برای برگزاری کارگاه برمی دارید.
بخاطرداشته باشید شما بدون دانستن این موضوعات نمی توانید شیوه ، راهکار و ابزار آموزشی مورد نیاز خود را انتخاب
کنید و در کلاس سر در گم خواهید شد .
تنها پاسخ به این سوالات است که به شما کمک می کند شرکت کنندگان مناسب را انتخاب نمایید و متدولوژی و الگوهای
مناسب یک کارگاه آموزشی را طراحی کنید . تاکید می کنیم بدون الگو و متدولوژی به فکر برگزاری کارگاه آموزشی
نباشید . چرا که یک آموزشگر خوب می داند تنها با داشتن الگوهای مناسب است که می تواند تکنیک های درسی مناسب
در اختیارشرکت کنندگان قرار دهد و در نهایت بهره کافی را از برگزاری یک کارگاه آموزشی ببرد.
گام دوم در کنار شرکت کنندگان شکل می گیرد. آموزشگر باید با برنامه ریزی کامل این گام را بر دارد وهدف کارگاه را
با فراگیران مطرح کند . سپس از آنها بخواهد که بگویند از دوره چه انتظاری دارند و مایل به چه تغییراتی هستند. در
مرحله بعدی آموزشگر رفتارهای ورودی شرکت کنندگان را ارزیابی می کند تا با شناخت از دانسته های قبلی شرکت
کنندگان از آن موضوع وارد مباحث آموزشی جدید شود .
حالا زمان آن فرا رسیده تا با شرکت کنندگان درباره قواعد و ابزار و متدولوژی که برای کارگاه انتخاب کرده اید به توافق
برسید. شفافیت شرط اساسی این مرحله است . آنها باید بدانند در طول کارگاه از چه روش ها و وسایلی در تدریس استفاده
می شود تا از قبل خود را آماده مشارکت در کارگاه کنند .
در چنین حالتی آنها درمی یابند که شنونده نیستند وهر کدام عضوفعالی هستند که به پیشبرد کارگاه کمک می کنند . همچنین
گفت و گو درباره روش های ارزیابی کارگاه نیز دارای اهمیت است چرا که درمی یابند بدون عینی کردن نتیجه از کارگاه
خارج نمی شوند و از روز اول تا پایان کارگاه دارای مسؤلیت هستند و دانشجو محوری یک اصل اساسی است.
آموزشگر چنین کارگاهی باید در طول دوره به نکات زیر توجه کند :
-1 شما معلم نیستید بلکه راهنما هستید.
-2 شما وظیفه دارید که کارگاه رادرکنش و واکنش نگاه دارید .
-3 به کارگاه پویایی و تحرک ببخشید .
-4 اطلاعات را مستقیم دراختیارشرکت کنندگان قرارندهید. شما مساله را طرح کنید و اجازه دهید آنها با موضوع در
گیر شوند .
-5 برای طرح مساله خصوصیات ، دانش و شناخت فراگیران را در نظر بگیرید .
-6 شرکت کنندگا ن را کنجکاو کنید و سپس کنجکاوی آنها را هدایت کنید .
-7 همواره زمان هایی رابرای بارش فکری و یا مطالعه و تحقیق قرار دهید.
-8 درباره چرایی موضوع سوال مطرح کنید .
-9 شما جزیی از گروه هستید .
-11 ارتباطات چند جانبه و حداکثری با شرکت کنندگان داشته باشید .
-11 کنار بایستید تا گروه اعتماد به نفس مشارکت پیدا کند .
گام سوم شما گرفتن فرضیه ها برای حل مساله است. توجه کنید که فرضیه ها اگر چه علمی است ولی راه حل احتمالی
است و صحت و درستی آن مشخص نیست . پس از استخراج دسته بندی فرضیه ها وظیفه آموزشگر است .
این مرحله که تا تجزیه و تحلیل پیش می رود ازمراحل مهم برگزاری کارگاه است که با استفاده از روش های نتیجه گیری
انجام می شود.
درادامه مطلب که در شماره های بعدی می آید به چگونگی استفاده از روش های نتیجه گیری در کارگاه آموزشی خواهیم
پرداخت .__