صفحه اصلی  »  ارتباطات موثر  »  چگونه با کار تیمی "گ...
اردیبهشت
۳۱
۱۳۹۳
چگونه با کار تیمی “گروه” بسازیم
اردیبهشت ۳۱ ۱۳۹۳
ارتباطات موثر
۰
image_pdfimage_print

 

 

7526

این روزها عبارت “کار تیمی ” را زیاد می شنویم. از نتایج پر بار کار گروهی دوری از تمرکز گرایی در فعالیت ها و

اداره یک گروه و سازمان است. اما سوال اینجاست اگر ما یک عده ای را دور یکدیگر جمع کنیم و درباره یک موضوع

جلسه بگذاریم و مرتب از آنها درخواست کنیم که با یکدیگر کار کنند ، کار تیمی و گروهی انجام داده ایم ؟ یا در همه

مسابقات ورزشی مانند فوتبال به صرف وجود یازده نفر که توپ را بهم پاس می دهند تا توپ را روانه گل کنند ، کار

تیمی وجود دارد؟

تصور کنید یک گروه مشاوره حقوقی برای زنان تشکیل داده اید . تک تک اعضا هم برای خودشان دارای هدف و انگیزه

هستند و این گروه مرتب با یکدیگر جلسه و برنامه هم دارند . آیا این بدان معناست که آنها در پروسه فعالیت های خود

کار گروهی را در نظر گرفته اند .

واقعیت این است که کار گروهی کلید تﺤﻮل در اداره و مدیریت سازمان ها از روﺵهایسﻨﺘﻲ به روﺵهای امﺮوزی

است . روشی که هم افزایی ایجاد می کند و گروهی توانمند با نتایج بیﺵ از انتظار ایجاد می کند. اما شرط اول ایجاد تیم

اعتماد است و برای اعتماد سازی همواره باید نقاط مشترک بین افراد گروه را شناسایی کرد . آنها باید درباره این نقاط

مشترک بیشتر بدانند تا احساس نزدیکی بیشتری با هم داشته باشند . بدون اعتماد هیچ احساس نزدیکی و صمیمیتی بوجود

نمی آید و افراد از بیان نظریات و عقاید خود خودداری می کنند . مشارکت کاهﺵ می یابد و افراد تعهد خود برای کار

تیمی را از دست میدهند و زنجیره کار از دست رها می شود . این مدل به ظاهر آسان است اما در عمل دشوار است . بنا

براین اگر دارای یک گروه هستید به سواالت زیر جواب دهید؟

به یکدیگر اعتماد می کنید؟ درگیر بحث های آزاد می شوید ؟ به تصمیم ها وبرنامه ها متعهد میشوید ؟ برای اجرای تصمیم

ها و برنامه از یکدیگر مسئولیت می خواهید ؟ تمام تالﺵ خود را برای رسیدن به هدف انجام میدهید ؟ خطاهایی را که

انجام می دهید از یکدیگر پنهان می کنید ؟ از یکدیگر کمک می خواهید ؟ بدون شناخت قضاوت می کنید ؟ برای هدایت

رفتارهای خود وقت می گذارید ؟ کینه و حسادت می ورزید ؟ از شکست و گردهمایی پیرامون شکست ها می ترسید ؟

جواب به این سواالت بخوبی نشان میدهد که گروه شما دارای کار تیمی منظم هست یا نیست؟

معموال یک تیم خوب دارای ویژگی های زیر است:

۱( سطوح باالی ارتباطی

۲( اطمینان و اعتماد

۳( خوﺵبینی

۴( انتظارات باال از یکدیگر

۵( مشارکت همه اعضا

 

۶( تعهد به اهداف مشترک

بنابراین اگر می خواهید یک گروه خوب درست کنید که با کار تیمی اداره می شود ابتدا چشم اندازهدف ها را مشخص

نموده، سپس مشکالت را بررسی نمایید . راه حل هارا بررسی کنید و از قبل بدانید مسئول نتایج آن هستید . مسئولیت

پذیری نشان می دهد که می شود به آنها اعتماد کرد .

اما شما که در پی فعالیت گروهی هستید آیا با عبارتهایی چون سند ماموریت، فعالیت ، چشم انداز،مقصدهاو ارزﺵ ها

محوری آشنا هستید ؟ آیا میدانید بدون داشتن و ایجاد تک تک این عوامل نمی توانید گروهی معطوف به کار تیمی بسازید ؟

خوب اگر نمی دانید بهتر است از همین امروزباتک تک این مفاهیم و ایجاد آنهادر فعالیت گروهی اقدام کنید . شما می

توانید از امروز و در کنار یکدیگر تعیین کنید که کجا می خواهید بروید و از چه روﺵ هایی می خواهید استفاده کنید.

چگونه می توانید در رسیدن به آن چشم انداز به یکدیگر کمک کنید و ماموریت و سند ماموریت شما چیست؟ شما می

بایست با همکاران خود بر سر تمام این نکات به توافق برسید.

فکر نکنید رسیدن به همه این نکات راحت است برای رسیدن به تک تک نکاتی که بر شمردیم شاید ساعتها وقت و جلسه

الزم باشد .

“ارزش های محوری “

اولین گام، دریافت ارزﺵ های محوری است . از اعضا گروه سوال کنید ارزﺵ های محوری که باید در این گروه

رعایت کنیم چیست ؟ بگذارید آنها در کنارهم ارزﺵ ها را تعریف کنند. ارزﺵ ها بطور کلی عبارتند از: قوانین و

استانداردهایی که ما در گروه همواره آنرا رعایت خواهیم کرد و از آن منحرف نمی شویم .

شاید بهتر باشد بجای کلمه ارزﺵ از کلمه استاندارهای فعالیت جمعی یاد کنیم. استانداردهایی که راهنمای ما در دوره

زمانی است که با یکدیگر کار می کنیم . این استانداردها به ما کمک می کند اولویت های گروه را بسازیم .

“ماموریت “

سپس باید دور یکدیگر جمع شویم و درباره ماموریت گفت وگوکنیم . سواالت محوری این نشست این است . ” چرا اینجا

هستیم ؟ چه وظیفه ای داریم ؟ مخاطب ما کیست ؟ ” زمانی که به این سوال ها جواب دادید. سند ماموریت خودرا در

اختیار مخاطب قراردهید تا آنها نسبت به کار شما اطمینان داشته باشند. اگر شما فعالیتی را بدون نوشتن سند ماموریت

شروع کنید انتظار کار گروهی نداشته باشید. و برای نوشتن ماموریت اقدامی نکنید.

“چشم انداز”

کجا می خواهید بروید و چه تصویری از آن نقطه دارید ؟ تصویر گروه از آینده چشم انداز است . روشن و مشخص و

شفاف درباره این تصویر با یکدیگر به توافق برسید. نوشتن این قسمت بسیار زمان بر است و فعالیت و تالﺵ گروه رامی

طلبد ولی نتیجه چند جمله خواهد بود .جمالتی که می تواند در سیاستگذاری عمومی سازمان شما موثر باشد . اگر رئیس

 

سازمان و یا گروه هم برای شما چشم انداز نوشت یعنی کار گروهی وجود نخواهد داشت . اگر هم چشم اندازندارید

درواقع فاقد نقشه راه خواهید بود و در نهایت هرکدام از اعضادچار اختالف سلیقه و مشکالت جدی خواهند شد.

“هدف و مقصد”

به یاد داشته باشید همواره مقصد کلی تر و هدف جزیی تر است . هدف مانند گام هایی است که بر می دارید پس ممکن

است برای رسیدن به مقصد گام های مختلفی تعریف کنید. “اهداف اولیه و ثانویه” هدف ها را زمان بندی کنید و آنها را

بنویسید تا از شکل ایده و آرزو خارج شده و شما را از سر درگمی خارج کند . انگار در دست های شماست . آن زمان

است که می توانید آنها را اندازه بگیرید و ارزیابی کنید.

حاال آنچه انجام داده اید از ارزﺵ ها تا اهداف را به ترتیب اولویت بندی کنید و هر کدام را در یک جدول قرار دهید و

همواره آنرا مقابل چشم خود و افراد گروه قرار دهید . تا بتوانید نقشه راه گروه خود را تدوین نمایید.Leave a reply

Your email address will not be published.