شرط ضمن عقد برای نصف شدن دارائی


 

شرط  ضمن عقد برای تنصیف دارائی ، که جمعی از زنان ایرانی توانسته اند، آن را به امضای شوهر خود برسانند، پرسش هائی را متبادر به ذهن می کند که در ارتباط قرار می گیرد با دیگر حقوق مالی زن. از این رو زنان نگرانی های خود را به صورت های گوناگون با “خانه امن” در میان می گذارند و در صدد بر می آیند تا اطمینان حاصل کنند که این شرط،  دیگر حقوق مالی آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد. یک نمونه از پرسش ها ی رسیده به خانه امن را این جا طرح و بررسی می کنیم.

 پرسش:

زن میانسالی هستم که شوهرم ذیل شرط ضمن عقد مربوط به نصف شدن دارائی در صورت طلاق را درسند نکاحیه امضا کرده است. اینک پس از سال ها زندگی مشترک در صدد است طلاقم بدهد. او تهدید می کند که اگر از شرط ضمن عقد تنصیف دارائی صرفنظر کنم و با او برای فسخ این شرط راهی محضر خانه بشوم، به نفعم است. شوهرم یادآور می شود که با وجود این شرط، حق مطالبه مهریه و اجرت المثل و نفقه سه ماه و ده روز را بکلی از دست می دهم و پاک باخته می شوم. ادعا می کند به آینده من می اندیشد و از آن می ترسد تبدیل به زن بیوه ای بشوم و دستم را پیش این و آن دراز کنم. حال آن که به گفته او، با مهریه و اجرت المثل می توانم به زندگی پس از طلاق سر و سامان بدهم.

مانده ام حیران که چه کنم. همواره خانه دار بوده و شوهرم به من اجازه نداده تا بیرون خانه کار کنم. در نتیجه آه در بساط ندارم. با آن که لیسانسیه حسابداری هستم، آن همه دانش را که در دانشگاه آموخته ام از یاد برده ام و برای ورود به حوزه اشتغال، حال و حوصله ای باقی نمانده و از شما چه پنهان، اعتماد به نفس هم ندارم. دو فرزندم  برای ادامه تحصیل در اروپا زندگی می کنند. شوهرم با تسهیلات رفاهی که من در حریم خانه،  برایش فراهم کرده ام، ثروتمند شده و حالا به من مانند مادر بزرگش نگاه می کند و چشم هایش دنبال دختران زیبا و جوان می دود که به اتومبیل و خانه و زندگی او عاشقانه نگاه می کنند. من را راهنمائی کنید. شرط ضمن عقد را باطل کنم یا دست روی دست بگذارم و هرچه باداباد؟

پاسخ:

دست روی دست گذاشتن بدترین راه حل است. به امکانات خوبی که دارید و می توانید پس از طلاق از آن استفاده کنید، بیاندیشید. شرط ضمن عقد تنصیف مهریه را از دست ندهید. شوهرتان می خواهد فریب تان بدهد. در مواردی که مرد اصرار بر طلاق دارد و زن کاری نکرده که از نگاه قانون “تخلف” از وظایف زناشوئی شمرده شود، می تواند بی آن که دادخواست جداگانه ای بدهد، به کمک دادگاه و بازوهای کارشناسی که با دادگاه ها کار می کنند، نصف دارائی شوهر را که در دوران زناشوئی به دست آمده، تصاحب کند. همچنین حق شما بر اجرت المثل و مهریه و نفقه به جای خود باقی است. فقط خانه مشترک را ترک نکنید و بهانه ای و مدرکی به دستش ندهید که برود دادگاه و شما را متهم به عدم تمکین کند. این مرد درستکار نیست و ممکن است وقتی یقین حاصل کند که شما تن به خواسته اش نمی دهید، شرایطی ایجاد کند که شما ترجیح بدهید خانه را ترک کنید. در این صورت دستش باز می شود که شما را نه تنها از نصف دارائی و بلکه از اجرت المثل هم محروم کند.

در قوانین ایران شرط ضمن عقد برای نصف شدن دارائی، مانع الزام شوهر به پرداخت مهریه واجرت المثل نیست. شما علاوه برحق مبتنی برشرط ضمن عقد، از دیگر حقوق مالی تان هم می توانید برخوردار بشوید. از همین حالا وکیل بگیرید تا بتواند هرنوع خدعه و فریب را که ممکن است از شوهرتان سربزند در وقت مقتضی خنثی کند و فعل و انفعال های مالی او را که می تواند در نهایت به زیان شما تمام شود، ردیابی کند. به شوهرتان نگوئید وکیل گرفته اید تا وقتی که برگ احضاریه دادگاه به دستتان برسد. روز دادگاه با وکیل وارد دادگاه شوید.

و آخرین توصیه این که، دانش و تجربه خود را در رشته حسابداری دست کم نگیرید. با برداشتن چند واحد درسی ( البته پس از طلاق) خود را به روز کنید. یک حسابدار لزوما نباید خیلی جوان باشد. اشتباه خود را جبران کنید و به جبران یک دوران طولانی خانه نشینی، وارد حوزه های اشتغال بیرون از خانه بشوید. زندگی روشن و تازه ای پیش رو دارید که خیلی از زن ها از آن محرومند. مواظب باشید در دادگاه نگوئید که شما هم به طلاق رضایت دارید. بگوئید شوهرتان را دوست دارید و اگر حق و حقوق بیشتری در امر طلاق داشتید به این جدائی ناخواسته تن نمی دادید.