آسیب شناسی فعالیت گروهی


2941569916_bcddaa40f4_z

عکس: Peter Samis

فیروزه فروزانفر- روزنامه نگار

اهمیت کار گروهی

کار گروهی عبارت است از: مجموعه تلاش هاي آگاهانه، منسجم و هماهنگ افرادي که براي دست یابی به هدف یا اهدافی مشترك صورت می گیرد و هم افزایی در محصول و نتیجه را در پی دارد.

باید توجه داشت که یک گروه کاري، تنها جمع عده اي داوطلب براي مشارکت در یک فعالیت نیست، بلکه از سازماندهی ویژه اي نیز برخوردار است، که بدون آن، ارزش افزوده حاصل نمی شود. یک گروه کاري علاوه بر اعضاي گروه، نیاز به راهبر و نظام ارتباطی؛ یعنی شیوه و گردش کار ویژه اي دارد که اعضا را به هم و به راهبر گروه مرتبط سازد. نظیر این که اگر قرار باشد چند کامپیوتر در یک شبکه با هم همکاري کنند به یک سرور مرکزي نیاز خواهد بود، که از سیستم عامل ویژه ای برخوردار است ‫. پیش از آنکه به خصوصیات کار گروهی و تیمی بپردازیم بهتر است چند آسیب جدی کار تیمی را مرور کنیم ‫.

 شیوه هاي مناسب برخی از دیگر آسیب هاي محتمل فعالیت هاي جمعی به قرار ذیل است:

اما خصوصیات یک کار تیمی عبارتند از ‫:

ارادی و آگاهانه بودن

قید آگاهانه در این تعریف آن دسته از تلاش هایی را که به صورت  ناخودآگاه در قالب جمعی صورت می گیرد، از کار تیمی  خارج می کند. به عبارت دیگر، اگر برخی فعالیت هاي فردی، در شرایطی کاملا اتفاقی با فعالیت های فردی دیگران هماهنگ شود و نوعی هم افزایی را به وجود آورد،  کار گروهی محسوب نمی شود. به دیگر بیان چون اراده ما تاثیری در شکل گیري چنین فعالیتی به صورت گروهی نداشته است، در این جا مورد بررسی قرار نمی گیرد.

انسجام و هماهنگی

هماهنگی میان اعضاي گروه در دو سطح قابل تصور است:

 سطح مطلوب در یک کار گروهی بهینه، سطح دوم است و لذا در این قسمت لازم است تا روشن کنیم که چگونه می توان به این سطح از هماهنگی میان اعضا دست یافت. دو دسته عامل در بین اعضاي گروه وجود دارد که می توان از طریق آن ها سطح هماهنگی گروه را بالا برد:

 یکی عوامل مشترك که به چگونگی قرار گرفتن اعضا در گروه بازمی گردد و دیگري عوامل درونی و فردي است. این دو، هم بر انسجام گروهی و هم بر یکدیگر نقش تاثیرگذاري دارند. عوامل دسته اول هنگام طراحی گروه باید به شکل بهینه مد نظر باشد و عوامل درونی باید توسط اعضاي گروه به طور شخصی مورد توجه و عمل قرار گیرند تا سطح بالایی از انسجام گروهی حاصل گردد که ما در این جا به برخی از این عوامل شخصی اشاره می کنیم.

همچنین:

نکته: کار گروهی تنها در صورتی پیش می رود، که اعضاي گروه بتوانند به کار دیگران اعتماد کنند. بنابراین، اگر اعضای گروه به کار دیگري اعتماد نداشته باشد،  باید آن کار را یا خودش انجام دهد و یا مجددا آن را چک و بازنگری کند، که این مسئله کار را از گروهی بودن خارج می سازد. براي این منظور لازم است هر کس به ضوابط بالا به صورت حداکثري مقید باشد تا این حسن اعتماد حاصل و تقویت شود‫.