صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قانون شرایط انتخاب ...
فروردین
۲۹
۱۳۹۳
قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ به همراه الحاقیه ها
فروردین ۲۹ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

بسم الله الرحمن الرحیم

قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۱ به همراه

الحاق ۲ تبصره مصوب ۱۲ مهر ۱۳۶۱،

الحاق ۵ تبصره مصوب ۱۸ بهمن ۱۳۶۳،

الحاق ۳ تبصره مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۶۷٫

‌قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۴ اردیبشهت ۱۳۶۱

‌ماده واحده – قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند.

  1. ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
  2.  طهارت مولد.
  3. تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.
  4. صحت مزاج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
  5. دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس‌الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری وابسته به دادگستری یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند یا طلابی که سطح‌را تمام کرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان و تصدیق جامعه مدرسین دیده باشند مادامی که به اندازه کافی مجتهد جامع‌الشرایط در اختیار‌شورای عالی نباشد.

‌تبصره – شرایطی که در این قانون برای قاضی ذکر شده در مورد قضات شاغل نیز باید رعایت شود و رسیدگی به این جهت بر عهده شورای عالی‌قضایی است. شورای عالی قضایی می‌تواند قضاتی را که بر اساس این رسیدگی واجد این شرایط نباشند، چنانچه صلاحیت حقوقدان مشاور طبق‌مصوبه مجلس شورای اسلامی در دیوان عدالت را داشته باشند، برای مشاورت انتخاب نماید و نسبت به بقیه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته‌باشند با سنوات خدمت بازنشسته کند و در مورد سایرین در صورتی که واجد وثاقت و حسن سابقه باشند به کار اداری بگمارد و دیگران را به ازاء هر‌سال خدمت با پرداخت یک ماه حقوق و مزایا بازخرید کند قضاتی که مایل به خدمت به کار اداری نباشند، بازخرید می‌شوند.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

‌قانون الحاق دو تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۶۱٫۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی

‌ماده واحده – دو تبصره زیر به عنوان تبصره‌های ۲ و ۳ به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۶۱٫۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی اضافه‌می‌شود.

تبصره ۲ – شورای عالی قضایی می‌تواند برای قضات دادسراهای عمومی و انقلاب علاوه بر افراد مذکور در این قانون از بین طلاب حوزه‌های علمیه که‌معلومات عمومی در حدود دیپلم دارند و دروس سطح حوزه را طی نموده باشند، با طی دوره کارآموزی که شورای عالی قضایی تعیین می‌نماید،‌استخدام کند.

‌تشخیص صلاحیت علمی این قبیل افراد با شورای عالی قضایی یا هیأت منتخب شورای مذکور خواهد بود.

‌تبصره ۳ – شورای عالی قضایی موظف است شرایط مقرر در این قانون را در مورد کلیه قضات دادسراهای انقلاب نیز به مورد اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید‌شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری

‌ماده واحده – پنج تبصره زیر به عنوان تبصره‌های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ به قانون شرایط انتخاب دادگستری مصوب ۱۳۶۱٫۲٫۱۴ مجلس شورای‌اسلامی الحاق می‌گردد.

‌تبصره ۴ – رتبه قضایی دارندگان پایه قضایی که در اجرای قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری به کادر اداری گمارده شده یا می‌شوند به رتبه اداری‌تبدیل می‌گردد و در گروه و پایه‌ای از جدول حقوقی قانون استخدام کشوری قرار خواهند گرفت که حقوق آن معادل حقوق رتبه قضایی آنان در تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، مگر این که با توجه به مدارک تحصیلی و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام کشوری در گروه و پایه‌ای قرار‌گیرند که حقوق آن بیش از حقوق رتبه قضایی آنها بوده که گروه و پایه استحقاقی اخیر به آنها داده خواهد شد.

‌تبصره ۵ – بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‌توانند در دادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان‌مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند.

‌تبصره ۶ – ترفیعات و وضع استخدامی بعدی مستخدمین مذکور در تبصره ۴ از هر لحاظ تابع مقررات استخدام کشوری خواهد بود.

‌تبصره۷ – پس از تبدیل رتبه قضایی به اداری چنانچه مستخدم بازنشستگی باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته یا دارا شود، شورای‌عالی قضایی می‌تواند او را به سنوات خدمت بازنشسته نماید، در صورتی که موقع بازنشستگی در مقررات استخدام کشوری احتساب مدت‌بازنشستگی با بیش از سنوات خدمت تجویز شده باشد شامل چنین مستخدمی نیز خواهد بود.

‌تبصره ۸ – تاریخ بازنشستگی کسانی که به موجب لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه ۱۳۵۷ بازنشسته‌شده و سپس در اجرای مقررات این قانون نیز بازنشستگی آنان تأیید گردیده همان تاریخ اول خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه هجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۶۳٫۱۱٫۲۵ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

‌قانون الحاق سه تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱

ماده واحده – تبصره‌های زیر به عنوان تبصره‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱ به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب اردیبهشت ۱۳۶۱ اضافه می‌شود:

‌تبصره ۹ – حداکثر سن استخدامی مذکور در بند الف ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری و تبصره‌های آن شامل قضات دادگستری نمی‌گردد، مفاد این‌تبصره از تاریخ ۱۳۵۷٫۱۱٫۲۲ قابل اجراء است.

تبصره ۱۰ – قضات دادگستری از شمول ماده ۷۷ قانون استخدام کشوری مستثنی می‌باشند و آن قسمت از ماده ۱۰ قانون متمم سازمان دادگستری و‌اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب شهریور ماه ۱۳۳۵ و اصلاحات بعدی که راجع است به سن‌بازنشستگی قضات دیوان عالی کشور و همچنین آن قسمت از تبصره ماده ۶ قانون راجع به اصلاح یعنی مواد لوایح مربوط به اصول تشکیلات‌دادگستری مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ که مربوط به سن بازنشستگی رییس و اعضاء دادگاه عالی انتظامی و تجدید نظر است لغو می‌گردد.

‌تبصره ۱۱ – مادام که حقوق بازنشستگی قضات به مأخذ یک سی‌ام آخرین حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت می‌گردد، از حقوق ماهانه قضاتی که‌با داشتن سی سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند کسور بازنشستگی (‌اعم از سهم کارمند دولت) دریافت نخواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷٫۲٫۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

منبع: rc.majlis.irLeave a reply

Your email address will not be published.