صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و اجتماع  »  بررسی شاخص های جمعیت...
اسفند
۲۲
۱۳۹۲
بررسی شاخص های جمعیتی زنان و خانواده ها در ایران (با تمرکز بر سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۰)
اسفند ۲۲ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و اجتماع
۱
, , , ,
image_pdfimage_print

 arton1773

جلوه جواهری- کارشناس مطالعات زنان

این مقاله بخشی از گزارش “مروری بر وضعیت زنان” است. دراین یادداشت کوتاه، برخی از شاخص های عمده بازنمایی کننده وضعیت زنان و خانواده ها در ایران در بازده زمانی سال های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۰ مرور شده؛ و همچنین، برخی از اصلی ترین سیاست ها و برنامه ها در این حوزه معرفی شده است:

 ۱  شاخص های آماری

۱٫۱ مقایسه شاخص های جمعیتی (سن، جنس، وضع سکونت)[۱]

رشد جمعیت: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبان ۱۳۸۵ جمعیت کشور برابر با ۷۰۴۹۵۷۸۲ نفر بوده (۹/۵۰% مرد و ۱/۴۹% زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ۱۳۷۵ متــوسط رشد سالانه جمعیت معادل ۶/۱ درصد بوده است. در آبان ماه ۱۳۹۰ نیز براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن جمعیت کشور برابر با ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر بوده (۵۰٫۴ درصد مرد و ۴۹٫۶ درصد زن) که در مقایسه با سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵  متوسط رشد سالانه جمعیت معادل ۱٫۳ را نشان می دهد. به این ترتیب، متوسط رشد سالانه در سال ۱۳۹۰ حدود ۰٫۳ درصد نسبت به دوره قبل سرشماری کاهش یافته است.

هرم سنی: در سال ۱۳۸۵، میانگین سنی کل جمعیت ۲۷٫۹۷ سال بود. در این سال میانگین سنی مردان با رقم ۲۷٫۹۸ کمی بالاتر از میانگین سنی زنان با رقم ۲۷٫۹۵ سال بوده است. میانگین سنی کل جمعیت در سال ۱۳۹۰ به  ۲۹٫۸ سال افرایش یافته است که در این میان میانگین سنی زنان با رقم ۳۰ سال کمی بیشتر از میانگین سنی مردان با رقم ۲۹٫۷ سال است.

در سال ۱۳۸۵، بیشترین جمعیت متعلق به گروه سنی ۲۴-۲۰ سال (۱۲٫۷ درصد) و سپس گروه سنی ۱۹-۱۵ سال (۱۲٫۳ درصد) بود.  بیشترین جمعیت سال ۱۳۹۰ متعلق به گروه سنی ۲۹-۲۵ سال (۱۱٫۵ درصد) و سپس گروه سنی ۲۴- ۲۰ سال (۱۱٫۲ درصد) بوده است که نشان دهنده افزایش نسبی سن جمعیت نسبت به دوره پیش سرشماری است.

نسبت جنسی: از مجموع جمعیت در سال ۱۳۸۵ از مجموع جمعیت ٣۵٨۶۶٣۶٢ نفر مرد و ٣۴۶٢٩۴٢٠ نفر زن بودند که نسبت جنسی ۱۰۴ در کل به دست می آید. به عبارت دیگر در مقابل هر ۱۰۰ زن، ۱۰۴ مرد وجود داشته است. این نسبت در مناطق شهری ۱۰۴ و در مناطق روستایی ۱۰۳ بود. در میان سنین مختلف نیز این نسبت متفاوت است. به طوری که برای اطفال (کمتر از یک ساله) ۱۰۶، نوباوه گان، کودکان و نوجوانان (۱۴-۱ ساله) ۱۰۵، جوانان (۱۹-۱۵ ساله) ۱۰۲، میانسالان (۶۴-٢۵ ساله) ۱۰۳ و بزرگسالان (۶۵ ساله و بیش‌تر) ۱۱۲ بوده است. در سال ۱۳۹۰ از مجموع جمعیت ، ۳۷۹۰۵۶۶۹ نفر مرد و ۳۷۲۴۴۰۰۰ نفر زن بوده اند که در نتیجه نسبت جنسی برابر ۱۰۲ بوده است. نسبت شهر و روستا به همین شکل است. اما در میان سنین مختلف این نسبت متفاوت است به طوری که برای اطفال، نوباوه گان، و کودکان (کمتر از یک ساله تا ۱۰ سال) ۱۰۵، نوجوانان (۱۴-۱۱ ساله) ۱۰۴، جوانان و میانسالان (۶۴-۱۵ ساله) ۱۰۱ و بزرگسالان (۶۵ ساله و بیش‌تر) ۹۹ بوده است.

متوسط بعد خانوار: در سال ۱۳۸۵ متوسط بعد خانوار برابر با ۴ نفر (درنقاط روستایی ۴٫۴ و در نقاط شهری ۳٫۹) بود. در این سال بیشترین نسبت را خانوارهای ۴ نفر (۲۴٫۴ درصد) و کمترین نسبت را خانوارهای تک نفره (۵٫۲ درصد) دارا هستند.  متوسط بعد خانوار در سال ۱۳۹۰ به ۳٫۵  نفر (نسبت به سال ۱۳۸۵) کاهش یافته است که در نقاط شهری (۳٫۵) کمی کمتر از نقاط روستایی (۳٫۷) است. در این سال بیشترین نسبت به خانوارهای ۳ نفر (۲۷٫۱ درصد) و کمترین نسبت به خانوارهای ۷ نفر و بیشتر (۳٫۱ درصد) تعلق دارد. همچنین، ‌خانواده‌های تک‌نفره در سال ۸۵ حدود ۵٫۲ درصد جمعیت را تشکیل می‌داد که این رقم در سال ۹۰ به ۷٫۱ درصد افزایش یافته است.

جمعیت زنان سرپرست خانوار: بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، میزان سهم زنان در سرپرستی خانواده ها، ۹٫۴ درصد بود که این میزان در سال ۱۳۹۰ به ۱۲٫۱ درصد ارتقا یافته است. بر این اساس، سرپرست زن در سال ۹۰ با افزایش ۹٫۵ درصدی مواجه شده است.

ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان نشان می دهد که در سال ۱۳۸۵، حدود ۶۶٫۱ درصد از آنها و در سال ۱۳۹۰، حدود ۶۹٫۱ درصد از آنها در گروه سنی ۵۰ سال و بیشتر قرار دارند. به بیان دیگر، هر چه سن زنان افزایش یافته، احتمال قرار گرفتن آنها در گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر شده است.

جدول شماره ۱: گزیده شاخص های جمعیتی در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

تفکیک مناطق به سال

جمعیت

رشد سالانه (درصد)

متوسط بعد خانوار

نسبت جنسی

کل

آبان ۱۳۸۵

۷۰۴۹۵۷۸۲

۱٫۶

۴

۱۰۴

آبان ۱۳۹۰

۷۵۱۴۹۶۶۹

۱٫۳

۳٫۵

۱۰۲

شهری

آبان ۱۳۸۵

۴٨٢۵٩٩۶۴

۲٫۷۴

۳٫۹

۱۰۴

آبان ۱۳۹۰

۵٣۶۴۶۶۶١

۲٫۱۴

۳٫۵

۱۰۲

روستایی

آبان ۱۳۸۵

٢٢١٣١١٠١

۰٫۴۰-

۴٫۴

۱۰۳

آبان ۱۳۹۰

٢١۴۴۶٧٨٣

۰٫۶۳-

۳٫۷

۱۰۲

مأخذ: سرشماری های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰

۲٫۱ مقایسه شاخص های ازدواج و طلاق[۲]

میانگین سن در اولین ازدواج بر حسب جنس: در سال ۱۳۸۵ میانگیـن سنی مردان در اولین ازدواج ۲۶٫۲ و زنان ۲۳٫۳ سال بود. در این سال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۴-۲۰ ساله و زنان ۱۹-۱۵ ساله است. در سال ۱۳۹۰میانگین سنی مردان در اولین ازدواج به ۲۶٫۷ و زنان به ۲۳٫۴ سال ارتقا یافته است. در این سال بیشترین ترکیب ازدواج ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله و زنان ۲۴-۲۰ ساله است که نشان دهنده افزایش یک گروه سنی به ترکیب ازدواج ثبت شده در ترکیب سنی مردان و زنان  نسبت به سال ۱۳۸۵ است. با توجه به این ارقام می توان گفت که درکل سن ازدواج نسبت به سال ۱۳۸۵ افزایش یافته است.

ازدواج در سن پایین: در سال ۱۳۸۵، تعداد ۳۳۳۸۳ دختر زیر ۱۵ سال و ۲۸۴۳۹۶ دختر بین ۱۹-۱۵ سال به ازدواج درآمده بودند. همچنین در این سال تعداد پسران به ازدواج درآمده در سن زیر ۲۰ سال ۴۸۹۰۴ بود. در سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۹۸۳۱ دختر زیر ۱۵ سال و ۲۸۱۷۴۷ دختر بین ۱۹- ۱۵ سال به ازدواج درآمده اند. تعداد پسران زیر ۲۰ سال که در این سال ازدواج کرده اند نیز برابر با  ۴۸۱۴۴ نفر است. همان طور که مشاهده می شود نسبت به سال ۱۳۸۵ تعداد دختربچه های ازدواج کرده در رده سنی زیر ۱۵ سال به تعداد ۶۴۴۸ نفر، افزایش یافته است. به این ترتیب، با وجود بالارفتن میانگین سنی ازدواج همچنان ازدواج دختربچه ها با افزایش روبرو بوده است.

اختلاف سنی زوجین در ازدواج و طلاق: در سال ۱۳۸۵ بیشترین ازدواج های ثبت شده با رقم ۱۱٫۵۳ درصد متعلق به زوجینی است که هم سن هستند و پس از آن به ترتیب با رقم ۹٫۵۶ و ۹٫۳۸ درصد مربوط به زوجینی است که ۳ و ۴ سال اختلاف سنی دارند (زوج بزرگتر از زوجه). کمترین درصد ازدواج های ثبت شده نیز با رقم ۰٫۰۷ درصد مربوط به زوجینی است که که زوج بین ۱۶ تا ۲۰ سال و بیشتر از زوجه کوچکتر است. در این سال، بیشترین طلاق ثبت شده نیز (۹٫۸درصد) مربوط به زوجینی است که اختلاف سنی ندارند که نشان دهنده آن می تواند باشد که این گروه بیشترین درصد ازدواج را نیز از آن خود کرده اند. بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده است (حدود ۱۳ درصد).

در سال ۱۳۹۰ باز هم بیشترین ازدواج های ثبت شده (۱۲٫۴ درصد) به زوجینی تعلق دارد که هیچ اختلاف سنی ندارند  که این رقم نسبت به سال ۸۵ افزایش یافته است. پس از آن به ترتیب زوجینی که ۳ (۹٫۳درصد) و ۲ سال (۹٫۱درصد) اختلاف سنی دارند بیشترین درصد ازدواج را به خود اختصاص داده اند. کمترین درصد ازدواج (۰٫۰۷ درصد) نیز این بار هم متعلق به زوجینی است که در آن زوج بین ۱۶ تا ۲۰ سال کوچکتر از زوجه است. در کل مقایسه سال ۸۵ و ۹۰ نشان دهنده آن است که اختلاف سنی زوجین در ازدواج تا حدود کمی کاسته شده است. در این سال نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زوجینی است که هیچ اختلاف سنی ندارند (۱۰٫۷ درصد). ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان ۲۹-۲۵ ساله با زنان ۲۴-۲۰ ساله بوده است (حدود ۱۱٫۳ درصد).

نسبت ازدواج به طلاق: در سال ۱۳۸۵ تعداد ۷۷۸۲۹۱ واقعه ازدواج صورت گرفته است و تعداد ۹۴۰۳۹  واقعه طلاق به ثبت رسیده است. نسبت ازدواج به طلاق در این سال برابر با ۸٫۳ است یعنی تقریبا به ازای هر ۸ ازدواج یک طلاق اتفاق می افتد که کمترین این نسبت را استانهای البرز (۴) و تهران (۴٫۸) و بیشترین نسبت را استان های ایلام (۲۳٫۲) و سیستان و بلوچستان (۲۲٫۳) نشان می دهد.

در سال ۱۳۹۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل از آن ۱٫۹ درصد کاهش داشته و ۱۲٫۴ درصد آن مربوط به ازدواج هایی است که درآن زوج و زوجه اختلاف سنی نداشته اند. همچنین در این سال حدود ۱۴۲٫۸ هزار طلاق به ثبت رسیده است که نسبت به سال پیش از آن حدود ۴٫۱ درصد افزایش یافته است. در این سال، نسبت ازدواج به طلاق برابر با ۶٫۱ است به این معنا که به ازای هر ۶ ازدواج یک طلاق صورت می گیرد. کمترین نسبت ازدواج به طلاق در این سال به استان های تهران و البرز (۳٫۲) و بیشترین نسبت به استان های سیستان و بلوچستان (۲۰٫۳) و ایلام (۱۳٫۹) تعلق دارد. مقایسه این ارقام در سال های ۸۵ و ۹۰ نشان دهنده افزایش نسبی طلاق به ازدواج است.

نکته مهم آنکه در سال ۸۵ با رقم ۱۶٫۳ درصد و در سال۹۰ با رقم ۱۳٫۸ درصد، بیشترین طلاق مربوط به کسانی بوده که کمتر از یک سال تجربه زندگی مشترک داشته اند.

۲٫ سیاست ها و برنامه ها

با نگاهی کلی به این ارقام می توان دریافت که الگوی سنی ازدواج و طلاق و باروری در ایران به نسبت زیادی تغییر یافته است. در واقع ایران با گذار جمعیتی مواجه است که همین امر نگرانی مسئولان را نسبت به کاهش رشد جمعیت و پیر شدن جمعیت کشور در سال‌های آتی به همراه داشته و آنها را به تغییراتی در سیاست های کنترل جمعیتی ایران واداشته است.

در ایران سیاست های جمعیتی بنابه شرایط چندین بار تغییر کرده است. اولین بار در سال ۱۳۳۷ سیاست کنترل جمعیت و تنظیم خانواده شروع شد و از سال ۱۳۴۸ به صورت متمرکز ادامه یافت. سال ۱۳۴۶در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» ایجاد شد تا جمعیت را کنترل کند. پس از اجرای برنامه‌های تجربی محدود و پراکنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و  ایران به جمع کشورهای کنترل کننده موالید پیوست. در اثر این برنامه ها نرخ رشد از ۳٫۱ درصد در سال ۴۵ به ۲٫۷ درصد در سال ۵۵ رسید. پس از انقلاب ۵۷ این سیاست‌ها از سوی برخی دست‌اندرکاران به ویژه به دلیل سیاست «فرزند بیشتر در زمان جنگ» معلق شد.

مرحله دوم سیاست‌های کنترل جمعیت و برنامه‌های تنظیم خانواده در ایران، از سال ۱۳۶۸(پس از جنگ ایران و عراق) طرح و به اجرا گذاشته شد. دلیل اجرای آن نیز انتشار نتایج سرشماری ۱۳۶۷ بود که درآن رشد جمعیت در ایران (از سال ۵۵ تا سال ۶۵) ۳٫۹ درصد اعلام شد. در شهریور ماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار کرد و از تمام سیاستگذاران و ۴۸ دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شرکت کنند. در قطعنامه پایانی سمینار به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیکاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. سرانجام در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یک ماه پیش از آن که برنامه توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گیرد، این سیاست‌ها به هیات دولت ارائه شد. در این سیاست، کنترل فرزندآوری تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد متناسب میانگین کودکان هر خانواده ایرانی و تضمین‌کننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود.

فاصله‌گذاری بین زایمان‌ها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروری‌های ناخواسته (ارائه کاندوم رایگان در مراکز بهداشت شهری و روستایی، و نیز انجام رایگان وازکتومی) و حذف کلیه سیاست‌های تشویقی ۳ فرزند به بالا به عنوان اساس فعالیت‌های اجرایی مدنظر قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمان‌های ذی‌ربط دیگر واگذار شد. در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامه‌های جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون «تنظیم خانواده و جمعیت» مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید (جام جم، ۲۰ تیر ۱۳۸۷).

طبق ماده یک این قانون، کلیه امتیازاتی که در قوانین بر اساس تعداد فرزندان یا عائله پیش‌بینی و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از‌تصویب این قانون متولد می‌شوند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود و فرزندانی که تا تاریخ مزبور متولد می‌شوند کماکان از امتیازات مقرر شده‌برخوردار هستند. براساس تبصره ۱ این ماده، مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن (‌موضوع ماده ۷۶ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلح نظام) برای فرزندان چهارم و‌ بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد. همچنین، هزینه نگهداری فرزندان کارگران زن در مراکز نگهداری (‌موضوع ماده ۷۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام (‌برای‌فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون متولد می‌شوند ، به عهده کارگر خواهد بود). حق بیمه فرزندان (‌موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴) برای فرزندان چهارم و بعد که پس از یک سال از تصویب این قانون‌متولد می‌شوند، به صورت جداگانه تعیین و مطابق تعرفه تأمین اجتماعی از بیمه شده دریافت می‌گردد. براساس ماده ۲ و ۳ این قانون، نهادهای آموزشی و رسانه ها ملزم به آموزش و ارتقاء سطح آگاهی مردم در این زمینه شدند؛ از جمله وزارت آموزش و پرورش؛ وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ؛ و  سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ماده ۴ نیز تصریح می کرد که هزینه ها ناشی از مواد ۲ و ۳ از محل کاهش هزینه‌های دولت که با اجراء ماده ۱ این قانون حاصل می‌شود تأمین خواهد شد. به این ترتیب در این قانون ضمن آنکه کلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیت‌هایی برای کثرت اولاد در نظر گرفته شد برای آموزش خانواده ها و تشویق آنها به فرزند کمتر نیز هدف گذاری کرد. این اقدامات منجر به کاهش رشد جمعیت به ۲٫۵ در درصد در سال ۱۳۷۰ و ۱٫۵ درصد در سال ۱۳۷۵ شد. درنهایت همان طور که اشاره شد این کاهش رشد جمعیت در سال ۹۰ به ۱٫۳ درصد رسید. همین کاهش جمعیت بود که برخی مسئولان هم چون رئیس‌جمهور وقت را به مخالفت با سیاست های کنترل جمعیت کشاند.

به این ترتیب بار دیگر بحث تغییر سیاست های جمعیتی مطرح شد. در تیرماه ۱۳۸۷ لایحه «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت از سوی دولت هشتم به مجلس ارائه شد که در اردیبهشت ۱۳۸۸ به نام قانون «اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت» به تصویب مجلس و سپس شورای نگهبان رسید. طبق ماده واحده این قانون، تبصره ۳ به قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۱۳۷۲ با این عبارت اضافه شد:« تبصره۳ـ فرزند چهارم خانواده‌هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایتهای قانون خارج شده‌اند و همچنین فرزندان چهارم خانواده‌هایی که فرزند مذکور حاصل از دو یا چندقلو بودن زایمان است، از محدودیتهای مندرج در ماده (۱) این قانون مستثنی می‌باشند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش‌بینی‌شده است، به آنان تسری می‌یابد. مفاد این تبصره در مورد خانواده‌هایی که با دارابودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه‌قلو و بیشتر می‌گردند، نیز مصداق خواهد داشت».

یکی از اظهار نظرهایی که تاثیر به سزایی در فضای رسانه ای علیه کنترل جمعیت گذاشت انتقاد آیت الله خامنه ای در مرداد ۱۳۹۱ در رابطه با تداوم سیاست کنترل جمعیت بود (دیدار با کارگزاران نظام، ۳ مرداد ۱۳۹۱). پس از این، نگرانی ها نسبت به بالا رفتن جمعیت در رسانه ها به صورت گسترده انعکاس یافت و هر روز یکی از مسئولان از رده های بالا تا پایین نسبت به آن واکنش نشان می داد. از جمله مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت وقت، درباره سیاست جمعیتی وزارت بهداشت توضیح داد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت همان سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مقام معظم رهبری است، یعنی جلوگیری از محدودیت جمعیت و در واقع افزایش جمعیت. وزیر بهداشت با استناد به آمار نگران‌کننده درباره کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران اخیرا طی سخنانی اعلام کرد: سیاست جمعیتی وزارت بهداشت افزایش جمعیت و تشویق زاد و ولد است و هر خانواده ایرانی به‌طور متوسط حداقل باید دو تا ۲٫۵ فرزند داشته باشد. سیامک مره صدق عضوکمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با همشهری به خطرناک بودن کاهش نرخ رشد جمعیت در کشور اشاره کرد و گفت: در مورد سیاست‌های جمعیتی کشور نظر مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی در این مورد تعیین‌کننده است (همشهری آنلاین، ۱۴مرداد ۹۱).

بایدهای فرزندآوری به ۲ تا ۲٫۵ فرزند ختم نشد و به رقم بالاتر ۵ تا ۶ فرزند رسید.  به گفته رئیس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، علی سنگی، رشد جمعیت کشور باید دو برابر و به حدود ۳.۶ تا ۳.۸ درصد برسد بر این اساس به طور متوسط هر خانواده ایرانی باید ۵ تا ۶ فرزند داشته باشد. گسترش این گفته های واپس گرایانه که بازگشت به دوره رشد بالای جمعیت در ایران را سرلوحه قرار داده اند، نگرانی های فعالان زنان را نسبت به حق زنان در فرزندآوری و به مخاطره افتادن سلامت مادران افزایش داد. اگر چه هم چنان بحث بهداشت باروری مطرح است. به طوری که، علی سنگی هدف وزارت بهداشت را هم زمان با افزایش نرخ رشد جمعیت، حفظ دستاورهای مهم در زمینه کنترل و کاهش مرگ و میر مادران و مرگ و میر کودکان زیر یکسال بیان می کند. وی از ابلاغ دستورالعمل شماره یک در خصوص سیاست‌های جدید جمعیتی که به تازگی به معاونت‌های بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده خبر داده و تصریح کرد که در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری آنها کمتر از میانگین کشوری است با رویکرد اطلاع رسانی آگاهانه و آزادانه به خانواده‌ها برای افزایش جمعیت وارد شدیم. ولی در استانها و شهرستانهایی که نرخ باروری در حد مطلوب و حتی بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد رویکرد ما آموزش و پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته و جلوگیری از بارداری‌های پرخطر است. به این ترتیب وی از هدفمند شدن ارائه خدمات پیشگیری از بارداری صحبت به میان آورد و تاکید کرد که ارائه خدمات به افراد دارای رفتارهای پرخطر، مادرانی که بارداری‌های پرخطر دارند و اقشار آسیب پذیر همچون سنوات گذشته ادامه دارد. ولی در استانهایی که نرخ رشد جمعیت پایین است دیگر به خانمی که تازه ازدواج کرده مانند قبل خدمات پیشگیری ارائه نمی‌شود بلکه آموزش فاصله گذاری‌های مناسب برای بارداری و آگاهی لازم برای فرزند پروری قبل، ‌حین و بعد از بارداری داده می‌شود. با این وجود، تبعیض موجود در ایران در بین اقشار کم سواد هم چنان بیم به خطر افتادن سلامت مادران را در پی دارد.

از طرف دیگر این سیاست ها کنار سیاست های مرتبط با اشتغال زنان که روز به روز از دسترسی زنان به بازار کار می کاهد، نگرانی دیگر فعالان زنان است. به طور نمونه، در کنار لغو قانون تنظیم خانواده، در دی ماه ۱۳۹۱ خبر از ضاافه شدن دو ماده به قانون مرتبط با مرخصی زایمان آمد که با تصویب اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مقرر شد مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یابد و هم‌چنین پدر نیز دو هفته مرخصی اجباری دریافت ‌کند. نگرانی از افزایش مرخصی از آن رو در میان زنان وجود دارد که هیچ تضمینی برای حفظ شغل زنان باردار ایجاد نمی کند و عملن آنها از بازار کار باز می مانند. کما اینکه این گونه سیاست ها در سال های گذشته همواره به دور شدن آنها از بازار کار کمک کرده است.

 [۱] – منبع این قسمت: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵؛ http://www.amar.org.ir

 [۲] – منبع این قسمت: سازمان ثبت احوال کشور، آمار رویدادهای حیاتی (ازدواج و طلاق) در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰؛ http://www.sabteahval.irLeave a reply

Your email address will not be published.