مواد مربوط به طلاق در قانون مدنی ایران


images (1)

مبحث اول

ماده 1133 ـ مرد مي‌تواند با رعايت شرايط مقرر در اين قانون با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق همسرش را بنمايد.

تبصره _ زن نيز مي تواند با وجود شرايط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) اين قانون، از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد.

ماده 1134 ـ طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

ماده 1135 ـ طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط‌، باطل است‌.

ماده 1136 ـ طلاق دهنده‌بايدبالغ‌ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

ماده 1137 ـ ولي مجنون دائمي مي‌تواند در صورت مصلحت مولي‌عليه‌، زن او را طلاق دهد.

ماده 1138 ـ ممکن‌است صيغه‌ طلاق را به‌توسط وکيل‌اجرانمود.

ماده 1139 ـ طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضا مدت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي‌شود.

ماده 1140 ـ طلاق زن در مدت عادت زنانگي يا در حال نفاس صحيح‌ نيست مگر اينکه زن حامل باشد يا طلاق قبل از نزديکي با زن واقع ‌شود يا شوهر غايب باشد بطوري که اطلاع از عادت زنانگي بودن زن ‌نتواند حاصل کند.

ماده 1141 ـ طلاق در طهر مواقعه صحيح نيست مگر اينکه زن يائسه ياحامل باشد.

ماده 1142 ـ طلاق زني که با وجود اقتضاي سن عادت زنانگي‌ نمي‌شود وقتي صحيح است که از تاريخ آخرين نزديکي با زن سه ماه‌ گذشته باشد.

مبحث دوم‌: در اقسام طلاق

ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است‌: بائن و رجعي‌.

ماده 1144 ـ در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست‌.

ماده 1145 ـ در موارد ذيل طلاق ، بائن است‌:

  1.   طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
  2.   طلاق يائسه‌؛
  3.  طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض‌نکرده‌باشد؛
  4.  سومين طلاق که بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم ازاينکه وصلت در نتيجه رجوع باشد يا در نتيجه نکاح جديد.

ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتي که از شوهرخود دارد در مقابل مالي که به شوهر مي‌دهد طلاق بگيرد اعم ازاينکه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا کمتر از مهر باشد.

ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفين باشد ولي دراين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.

ماده 1148 ـ در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع‌است‌.

ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل مي‌شود که‌دلالت بر رجوع کند مشروط بر اينکه مقرون به قصد رجوع باشد.

مبحث سوم‌: در عده‌

ماده 1150 ـ عدق ه عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقدنکاح او منحل شده است نمي‌تواند شوهر ديگر اختيار کند.

ماده 1151 ـ عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اينکه زن با اقتضاي‌سن‌، عادت‌زنانگي‌ نبيندکه‌دراين‌صورت عده او سه ماه است‌.

ماده 1152 ـ عده فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح‌منقطع در غير حامل دو طهر است مگر اينکه زن با اقتضاي سن‌عادت زنانگي نبيند که در اين صورت 45 روز است‌.

ماده 1153 ـ عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در موردزن حامله تا وضع حمل است‌.

ماده 1154 ـ عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه‌و ده روز است مگر اينکه زن حامل باشد که در اين صورت عده ‌وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر اينکه فاصله بين فوت‌شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد والا مدت عده‌ همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

ماده 1155 ـ زني که بين او و شوهر خود نزديکي واقع نشده و همچنين‌زن يائسه‌، نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولي عده وفات در هر مورد بايد رعايت شود.

ماده 1156 ـ زني که شوهر او غايب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق عده وفات نگاه دارد.

ماده 1157 ـ زني‌ که ‌به ‌شبهه ‌با کسي ‌نزديکي ‌کند بايد عده طلاق نگاه دارد.