محدودیت اشتغال برای دختران مجرد در طرح جامع جمعیت حذف شد


No Name

عکس: خبرآنلاین

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفت و کلیات این طرح به استثنای بند ۹ و ۱۰ به تصویب رسید.

به نقل از فارس، شهلا میر گلو بیات گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده روز گذشته توسط اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به استثنای بند 9 و 10، کلیات این طرح به تصویب رسید.

وی ادامه داد: بند 9 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در خصوص اولویت‌های اشتغال زنان است که در این بند آمده است: در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می‌باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

تبصره 1- مشاغلی از قبیل پزشکی، پرستاری، معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی وجود بانوان را در اولویت قرار می‌دهند از شمول این ماده مستثنی هستند و در صورت نیاز به اشتغال بانوان، اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.

تبصره 2- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، به مدت 5 سال از پرداخت 6 درصد حق بیمه سهم کارفرما در اولویت‌های یاد شده، معاف می شود و معادل آن را دولت از اعتبارات این قانون پرداخت می‌کند و از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون دولت موظف به پرداخت این حق بیمه است.

بیات اظهار داشت: اعضای کمیسیون با حذف این ماده موافقت کردند و همچنین در ماده 10 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز آمده است: 5 سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیأت علمی در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود. تبصره افراد مجرد نخبه از شمولیت این ماده مستثنی هستند.

وی افزود: به این ترتیب این دو ماده با موافقت اعضای کمیسیون حذف و سایر موارد آن به تصویب رسید.

13/9/1392

منبع: http://goo.gl/M5tR9w