پدری که دختر معلولش را به بهزیستی سپرده بود پس از 40 سال به دیدار او رفت


دختر و پدر

عکس: شبکه خبر

ایران آبدر متولد ۱۳۲۲ بعد از ۴۰ سال در روز اول محرم توانست، ۳ خواهر و ۳ برادر خود را در شهر تفرش ببیند. این خانواده پس از ۴۰ سال دختر خود را با کمک بهزیستی تفرش پیدا کردند.
پدر ایران آبدر که مادرزادی معلول است، در سال 52 دخترش را تحویل بهزیستی کرمان داده بود.
خانم آبدر در سال 62 از کرمان تحویل بهزیستی ساوه شد اما این اداره هم موفق به پیدا کردن خانواده اش نشد و به علت تخزیب ساختمان بهزیستی، اورا تحویل بهزیستی تفرش دادند.
مددکاران بهزیستی تفرش با تماس های مداوم با مخابرات کرمان سرانجام با پیدا کردن یکی از اقوام دور خانم آبدر، 2 هفته قبل تلفنی خواهر و برادر ایران را پیدا کردند.
منبع: http://goo.gl/KWUDnU