صفحه اصلی  »  پرسش و پاسخ قانونی  »  این که مهریه جزو دیو...
آبان
۸
۱۳۹۲
این که مهریه جزو دیون ممتازه است یعنی چه ؟
آبان ۸ ۱۳۹۲
پرسش و پاسخ قانونی
۱
image_pdfimage_print

” خانه امن ” بارها با این پرسش از سوی زنان مواجه شده که تکلیف زن بیوه که شوهرش دار فانی را وداع گفته است نسبت به مهریه ای که در زمان حیات شوهر آن را وصول نکرده است، چیست؟ مشخصا در آخرین مورد، پرسش این گونه طرح شده است:

پرسش:

شوهرم چندی است فوت شده.  فرزندانم دارند به سرعت اقدام می کنند تا سهم ارثی من را از یک هشتم قیمت خانه مسکونی  بپردازند و از خانه ای که یک عمربا شوهر و بچه ها در آن زندگی کرده ام، بیرونم کنند. حال یک همسایه نیکوکار به من هشدار داده که مهریه جزو” دیون ممتازه ” است و اگر آن را تا کنون نگرفته ام، می توانم پس از فوت شوهر مطالبه کنم. ممکن است من را راهنمائی کنید و اساسا بگوئید “دیون ممتازه” چه معنائی دارد و من در محاصره فرزندان بی انصافم چگونه می توانم از ارث شوهر مهریه ام را وصول کنم؟

پاسخ:

درست است. مهریه زن از جمله “دیون ممتازه” است. به این معنا که ابتدا دادگاهی که به تقسیم ترکه ( اموال به جا مانده از شوهر متوفی )، اقدام می کند، باید سهم شما بابت مهریه را جدا کند و سپس آن چه از ترکه باقی می ماند، بین وراث بابت سهم الارث آنها طبق قانون، تقسیم می شود.

پرسش:

منظور این است که من غیر از مهریه که از بهای فروش خانه نصیبم می شود، سهم الارث هم دریافت می کنم؟

پاسخ:

بله. پس از کسر مهریه شما از کل ارثیه، آن وقت دادگاه  به شما حق می دهد ، یک هشتم از باقیمانده میراث را دریافت کنید.

پرسش:

این درست است که چندی است زن از عرصه و زمین هم ارث می برد؟

پاسخ:

بله. درست است. ولی یادتان باشد که از قیمت زمین و عرصه به میزان یک هشتم ارث می برید. البته وقتی متوفی دارای اولاد است ، سهم زن یک هشتم است. در غیر این صورت، سهم زن غیر از مهریه ، یک چهارم از کل اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول خواهد بود. سهم شما یک هشتم است.

پرسش:

اگر با جدا کردن مبلغ مهریه و پرداخت آن به من، اساسا چیزی باقی نماند تا دیگر وراث دریافت کنند، بازهم حق من بر مهریه محفوظ است؟

پاسخ:

علت ممتاز شناختن طلب بابت مهریه زنان ، حمایت از زنان و تامین آتیه آنان در صورت از دست دادن شوهر است. به همین دلیل حتی بند ۲ ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ، طلب های بدون وثیقه از تاجر ورشکسته را به ۵ طبقه تقسیم کرده و مهریه زن را در طبقه چهارم قرار داده. این بند تصریح دارد به این که مهریه زن تا میزان ده هزارریال به شرط آن که ازدواج دستکم ۵ سال قبل از ورشکستگی شوهر واقع شده باشد، جزو دیون ممتازه و مازاد جزو سایر دیون محسوب می شود.

بنابراین در ورشکستگی شرایطی را برای وصول مهریه توسط زنی که شوهرش ور شکسته شده افزوده اند. اما در هر حال باز هم مهریه از جمله دیون ممتازه شوهر ورشکسته است و حق زن به آن حق خاص است. در مورد مبلغ مهریه تا حدود ده هزار ریال مندرج در آن قانون که در زمان ما البته مبلغ ناچیزی است، نظر به این که قانون “الحاق یک تبصره به ماده ( ۱۰۸۲ ) قانون مدنی ” مصوب سال ۱۳۷۶ را داریم که به موجب آن مهریه های زمان های گذشته با نرخ تورم  زمان مطالبه، هماهنگ می شود، لذا برای همسران مردان ورشکسته هم موجبات مثبت قانونی به منظور وصول مهریه در جای دیون ممتازه ،متناسب با نرخ تورم زمان مطالبه وجود دارد.

البته همه این امتیازات در شرایطی امکان اجرائی پیدا می کند که اساسا از شوهر متوفی یا ورشکسته مالی باقی مانده باشد.  1. ناظر said on آبان ۱۱, ۱۳۹۲

    خواستم از پاسخ دقیق و مستوفای سایت به عنوان یک حقوق خوانده قدر دانی کنم ، در این آشفته بازار علم حقوق .

Leave a reply

Your email address will not be published.