صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  10 عملی که مردان می ...
مهر
۸
۱۳۹۲
۱۰ عملی که مردان می توانند برای پایان بخشیدن به خشونت مردان علیه زنان انجام دهند
مهر ۸ ۱۳۹۲
این سو و آن سو خبر
۰
,
image_pdfimage_print

ش

شبکه خشونت خانگی اوهایو

ترجمه: ویدا بالیخانی

خانه امن:

  1. اعتراف و فهمیدن اینکه چگونه تبعیض جنسی، غلبه و مزیت مردانه منجر به عملکرد آنان برای انواع اشکال خشونت علیه زنان می شود.
  2. بررسی و چالش تبعیض جنسی فردی ما و نقشی که ما در پشتیبانی از مردان خشونت گر ایفا می کنیم
  3. شناسایی و توقف تبانی با دیگر مردان به وسیله خارج شدن از نقش های اجتماعی تعریف شده
  4. بخاطر بیاورید که سکوت ما تصدیق کردن عمل آنان است. وقتی که ما علیه مردان خشونتگر حرف نزدن را انتخاب می کنیم ، بدین معناست که ما از آنان پشتیبانی می کنیم.
  5. آموزش دادن و آموزش مجدد پسران مان و مردان جوان دیگر، درباره مسئولیت ما برای پایان دادن خشونت مردان علیه زنان
  6. چارچوب مردانه را بشکنیم – چالش تصویر های سنتی  مردانه که ما را عملا” برای ایستادگی در برابر پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان متوقف می کند
  7. بپذیریم که ما مسئول پایان نیافتن خشونت علیه زنان هستیم. ما باید نقش فعالانه در ساختن فرهنگ و اجتماعی که بیش از این خشونت علیه زنان را تحمل نمی کند بر عهده بگیریم  تا زمانی که مردان قسمتی از راه حل پایان یافتن آن هستند.
  8. پشتیبانی از این تصور را که خشونت مردان علیه زنان یک بیماری روحی است،  عدم مهارت های مدیریت عصبانیت ، وابستگی های شیمیایی، اضطراب و غیره …. را متوقف کنیم. خشونت علیه زنان ریشه در ستم تاریخی به زنان و حاصل اجتماعی شدن مردان دارد.
  9. مسئولیت ساختن راه های مناسب و موثر برای سیستم های توسعه آموزش و پاسخگویی مردان را به عهده بگیریم.
  10. در اجتماع خود سیستم های پاسخگویی به زنان را فراهم کنید . خشونت علیه زنان فقط زمانی که ما مسیر آنهایی که زنان را بهتر درک می کنند در پیش بگیریم پایان خواهد پذیرفت.

منبع: http://goo.gl/95sYPtLeave a reply

Your email address will not be published.