دفاتر حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان در دادگستری تشکیل می شوند


1494261_280

عکس: باشگاه خبرنگاران

  دبیر مرجع ملی كنفوانسیون حقوق كودك با اشاره به ارایه لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان به مجلس شورای اسلامی، گفت: با تصویب این لایحه دفاتر حمایت از حقوق كودكان و نوجوانان در دادگستری شكل می گیرد.

 مظفر الوندی ، افزود: این دفاتر مسایل قضایی كودكان را پیگیری و بررسی خواهند كرد.

مشاور وزیر دادگستری با بیان اینكه لایحه دیگری در زمینه حمایت از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به مجلس ارایه شده است، اظهار داشت: این لایحه از سوی بهزیستی ارایه شده و این سازمان تكالیفی را برای خود در نظر گرفته كه در صورت تصویب لایحه یادشده، از كودكان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست حمایت خواهد شد.

الوندی تصریح كرد: همچنین در جهت حمایت از حقوق كودك، اجرای ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، رعایت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در تمام تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است.

به گفته وی، در زمینه رشد عقلی كودكان در اجرای قصاص نیز اختیار ویژه ای به قضات در قانون مجازات اسلامی داده شده كه تشخیص رشد عقلی به عهده قاضی و از طریق متخصصان احراز می شود.

منبع: http://goo.gl/55SWWQ