بهزیستی به تنهایی از عهده ساماندهی کودکان کار و خیابان برنمی آید


 105511-434

عکس: ایلنا

بهزیستی به تنهایی از عهده ساماندهی کودکان کار و خیابان برنمی آید و بهتر است خیران در این حوزه نیز وارد شوند و برای ساماندهی وضعیت این کودکان به بهزیستی کمک کنند.

 عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید که بهزیستی به تنهایی از عهده ساماندهی کودکان کار و خیابان برنمی آید و بهتر است خیران در این حوزه نیز وارد شوند و برای ساماندهی وضعیت این کودکان به بهزیستی کمک کنند.

عزیزی در مراسم گشایش اولین مرکز جامع تخصصی توانبخشی آرمان شایان گفت: کسانی که در بهزیستی خدمت می کنند حقوق اندکی دریافت می‌کنند، بنابراین خدمت در چنین سازمانی نیازمند عشق است و کسی که عاشق فعالیت در چنین فضاهایی باشد در این سازمان می ماند.

او با بیان اینکه خیرین نباشند چرخ بهزیستی نمی چرخد گفت: مراکز نگهداری معلولان و کودکان بدسرپرست و مددجویان تحت پوشش بهزیستی بدون حمایت خیرین اداره نمی شود. معمولا یک سوم هزینه‌ها را بهزیستی و دو سوم آن را خیران پرداخت می کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه بحث پیشگیری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد گفت: بسیاری از معلولیت هایی که ایجاد می شود و برخی از بیماری هایی که باعث ناتوانی افراد می شود بخاطر بی توجهی به پیشگیری و یا درمان به موقع بیماری هاست. بنابراین پیشنهاد ما این است که به بحث پیشگیری توجه بیشتری شود چون هزینه های مادی و معنوی بسیار کمتر از موقعی است که شخص دچار بیماری و ناتوانی شود.

او با بیان اینکه بهتر است بیماران MS از روز اولی که متوجه می شوند به این بیماری دچار شده اند تحت پوشش بهزیستی قرار گیرند گفت: این بیماران قبل از اینکه عضلاتشان تحلیل برود و دچار معلولیت شوند باید تحت پوشش بهزیستی باشند تا مبادا بخاطر گران بودن هزینه داروها زودتر بیماری شان پیشرفت کند و دچار ناتوانی و معلولیت شوند.

عزیزی ادامه داد: بهزیستی به تنهایی از عهده ساماندهی کودکان کار و خیابان برنمی آید و بهتر است خیران در این حوزه نیز وارد شوند و برای ساماندهی وضعیت این کودکان به بهزیستی کمک کنند.

منبع: http://www.ilna.ir/news/news.cfm?id=105511