آخرین گزارش آکسفام: 15% از زنان قربانی تجاوز جنسی و قتل های ناموسی افغان دو سال اخیر، توسط پلیس کشته شده اند


100413-F-1020B-008.JPG

ترجمه: ویدا بالیخانی

خانه امن: گزارش یک موسسه خیریه انگلیسی که در دهم سپتامبر 2013 منتشر شد حاکی از آنست که تنها یک درصد افسران پلیس افغان زن هستند این بدان معناست که از هر 10000 زن افغان تنها یک تن از آنان پلیس است.

دربرخی از استانها مانند 2 استان پنجشیر و نورستان هیچ افسر پلیس زنی وجود ندارد و یا در برخی از استانها تنها یک افسر پلیس زن است. نویسندگان گزارش آکسفام “زن و پلیس افغان” به دولت افغانستان برای استخدام ، ابقاء، آموزش و تجهیز افسران پلیس زن بیشتری اصرار می کند.

به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان AIHRC ، 87% زنان افغان تجربه انواع  خشونت را دارند و در حدود 15% از آنان به دلایل  ناموسی و تجاوز جنسی طی دوسال اخیر توسط پلیس کشته شده اند.

سال گذشته 6 هزار مورد شکایت در خصوص خشونت علیه زنان گزارش شد، که این رقم 25 % بیشتر از سال 2011 بوده است این تنها قسمت کوچکی از موارد است زیرا بسیاری ازقربانیان حتی اگر زندگی شان در خطر باشد ، به پلیس مراجعه نمی کنند .

این آماریکی از دلایل اصلی است که گزارش آکسفام افزایش افسران پلیس زن را پیشنهاد داده است. اگر چه افزایش این تعداد هم کافی به نظر نمی رسد زیرا برای افسران پلیس یا محدودیت قائل شده و یا آموزش های لازم به آنان داده نمی شود و اغلب برای مشاغل پائینی مانند آبدارچی استخدام می شوند.

باید نگرانی زنان برطرف شده و به آنان اطمینان داده شود که فرصت دسترسی عادلانه برای ترقی در شغلشان را دارند.

دولت افغانستان ابتکارات گوناگونی برای جذب زنان به پلیس ملی افغانستان به خرج داد، ولی نتیجه چندان رضایت بخش نبود، اما موجب افزایش میزان کمی به افسران پلیس زن شد.

 در سال 2005 از 53400 نیروی پلیس تنها 180 تن از آنان زن بودند، یعنی 0.3 %. در سال 2010 از 112.000پلیس 0.8% زن (929) نفر و در سال 2011 از 130 هزار، 1300 پلیس زن، یعنی 1%. در سال 2013، از 157 هزارنیروی 1551 پلیس زن  بودند ، در حال حاضردر ” تشکیل” ( ساختار سازمانی)  پلیس ملی افغانستان، 3249 شغل مخصوص زنان در قسمت خدمات شهری و افسران پلیس در نظر گرفته است ، که شامل 821 افسر پلیس، 787 افسر غیر رسمی NCO ، 1370 افسر گشت ، 101 پرسنل اداری، و 170 پرسنل پیمانکاری می شود.

در نیمه سال 2013 تنها 1506 زن دراین پست ها مشغول بکارشدند و این کمتر از نصف میزان پیش بینی شده است.

موانع بسیاری بر سر راه این پیشرفت وجود دارد زنی که به پلیس افغانستان می پیوندد با خطرات و چالش های بسیاری هم در درون و یا اطراف منطقه خودمواجه است.

آنان با مخالفت ، خشونت و حتی مرگ از طرف اقوام خود که مخالف شغل  پلیس برای زنان هستند مواجهند

الیزابت کامرون مشاور سیاسی و دفاعی آکسفام در افغانستان می گوید: زنان پلیس افغان زندگی شان برای خدمت کردن به جامعه شان در خطر است آنان به دلایل واهی و جهالت مورد تهاجم قرار گرفته و کشته می شوند . بعنوان مثال در ماه جولای وقتی یکی از افسران بلند پایه پلیس به نام بیبی اسلام در حال رفتن به محل کار خود بود  کشته شد او بارها  از طرف برادرش به خاطر اینکه به پلیس پیوسته است تهدید شده بود.

اگر افغانستان بخواهد ازاین میزان نگران کننده خشونت خارج شود، تغییردر آداب و سنن و چالش های اجتماعی تبعیض آمیز علیه زنان، بعنوان افسران پلیس حیاتی است.

منابع: http://goo.gl/2f2MRe

http://goo.gl/GCMvUR

http://www.oxfam.org/en/policy/women-afghan-police