بیشتر زنان کره ای در برابر خشونت جنسی احساس نا امنی می کنند


6160332755_7c3d539620_n

عکس:  rapidtravelchai

خانه امن: بر اساس تحقیقات جهانی و به در خواست وزارت  امنیتمدیریت عمومی و امنیت از هر سه زن 2 تن از آنان فکر می کنند در مقابل خشونت جنسی امنیت ندارند.66.9  درصد زنان بزرگسال و  67.9  درصد زنان میانسال ودبیرستانی پاسخ دادند که آنها به علت امکان قربانی خشونت جنسی شدن احساس امنیت نمی کنند.

بیش از نیمی ( 54.3درصد) از بزرگسالان شامل مردان ، پاسخ دادند جامعه کره ای جامعه امنی در مورد خشونت جنسی نیست. بطور قابل توجهی پاسخگویان ذکر کردند بیشترین دلیل خشونت جنسی ” تنبیهات ناکافی مرتکبین و عدم تلاش کافی برای جلوگیری از تکرار جرم است” ( 62.2 درصد از بزرگسالان و  76.9 درصد از میانسالان و دانش آموزان دبیرستان )

رویهم رفته در جامعه تنها 24.2 درصد از بزرگسالان و 19.7 درصد از میانسالان و دانش آموزان دبیرستانی پاسخ دادند ” امنیت وجود دارد”. این تحقیق بر روی 1000 بزرگسال، 1000 میانسال و دانش آموز دبیرستانی و 100 متخصص بر پایه درجه پیش بینی امنیت میان کره ای ها صورت گرفت.

ترجمه: ویدا بالیخانی

منبع :  http://goo.gl/p50oWP