صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و حقوق  »  نتایج گزارش سالانه "...
مرداد
۱۷
۱۳۹۲
نتایج گزارش سالانه “زنان سازمان ملل”
مرداد ۱۷ ۱۳۹۲
خشونت خانگی و حقوق
۰

image_pdfimage_print

7404909122_9cf5668220_b

نویسنده: رایم الجدیدی

خانه امن – “زنان سازمان ملل” در آستانه انتشار گزارش سالانه  ۱۳-۲۰۱۲ خود است. علی رغم پیشرفت های بسیار در چند ماه گذشته، همچنان بهبود وضعیت زنان و خصوصاً مبارزه با خشونت های جنسیتی مسیر طولانی در پیش دارد. بر اساس این گزارش، ۲۶ کشور در سال ۲۰۱۲ قوانین خود را که همگی حاکی از افزایش دسترسی زنان به منابع  و حمایت های اجتماعی بودند اصلاح کردند. تعداد ۳۰ کشور خدمات امدادی خود را نسبت به قربانیان تبعیضات و خشونت های جنسیتی بهبود و افزایش دادند و ۱۵ کشور نیز برابری جنسیتی را در زمان تهیه بودجه ملی در اولویت کار خود قرار دادند. سال ۲۰۱۲ بالاترین رکورد چنین تغییراتی را در قوانین ضد خشونت خانگی داشته که این آمار به ۱۲۵ کشور رسیده است. بنابراین تعداد زنانی که در این سال جایگاه های سیاسی بدست آورده اند افزایش نیز پیدا کرد. با این حال هنوز تعادل دلخواه و مثبت بدست نیامد.در حال حاضر ۶۰۰ میلیون زن در کشورهایی که خشونت خانگی را جرم نمی دانند زندگی می کنند. تفاوت بین میزان اشتغال زنان و مردان نیز در بسیاری مناطق دنیا از زمان بحران اقتصادی سال  ۲۰۰۸افزایش چشمگیری داشته است. (گزارش زنان سازمان ملل)

پنج اولویت اصلی زنان سازمان ملل

در گزارش سال ۱۳-۲۰۱۲، زنان سازمان ملل پنج حوزه را که اولویت کار آنها بود مشخص کردند:اولین اولویت، برنامه تحول قانونی بر اساس برابری جنسیتی و برابری زنان در دستیابی به پست های دولتی در سطوح محلی و یا سطح ملی است. دومین اولویت اختیار و قدرت اقتصادی زنان و سومین اولویت زنان سازمان ملل خاتمه دادن به خشونت علیه زنان و دختران است. بر اساس گزارش، از آنجا که زنان معمولاً آسیب پذیر ترین گروه در زمان جنگ و فجایع دیگر هستند دستیابی به صلح و آرامش چهارمین اولویت زنان سازمان ملل است و در نهایت آخرین اولویت، برنامه ریزی سیاست های عمومی برای برابری جنسیتی است.

برابری جنسیتی و دوران پس از اهداف توسعه هزاره سال ۲۰۱۵ سازمان ملل

با توجه به دوران پس از اهداف توسعه هزاره سال ۲۰۱۵، زنان سازمان ملل بر روی سه حوزه تمرکز کرده اند. اول اینکه سازمان ملل باید یک سری اهداف بین المللی جدید جهت خاتمه دادن به خشونت خانگی علیه زنان و دختران مشخص کند. دوم اینکه این اهداف باید جهت برابری فرصت ها، منابع، و مسئولیت های بین زن و مرد باشد و در نهایت زنان باید حق حضور و مشارکت برابر در هر مکانی اعم از خانه، کار، مجلس و دولت را داشته باشند. (گزارش سالانه سازمان ملل)

مذاکرات کنونی در رابطه با دوران پس از اهداف توسعه هزاره سال ۲۰۱۵ به ما فرصتی برای پیشبرد جوامع به نقطه ای می دهد که خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران بطور مطلقا” مردود تلقی می شوند. قطعا” بهبود وضعیت زنان و افزایش اقتدار و اختیار آنها که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند، برای جوامع سودمند خواهند بود.

زنان سازمان ملل که در سال ۲۰۱۰ توسط مجمع کل تأسیس شد نهادی است که فعالیت های آن معطوف حمایت از برابری های جنسی و اقتدار زنان است. تعهد اصلی زنان سازمان ملل این است که برای کمک به کشورها جهت بهبود وضعیت زندگی زنان استانداردهای بین المللی مشخص کند. تأسیس این نهاد نتیجه سال ها مذاکره بین کشورهای عضو و جنبش های جهانی حمایت از زنان است. تأمین منابع برای ایجاد تحولی بزرگ قسمتی از برنامه تغییر و تحول سازمان ملل و “زنان سازمان ملل” ترکیبی از چهار نهاد مجزای سازمان ملل است عمدتاً اهداف آنها معطوف به ایجاد برابری جنسیتی و اقتدار زنان بوده است:

–          بخش توسعه و پیشرفت زنان، تأسیس شده در سال ۱۹۴۶

–          مؤسسه آموزش و تحقیق بین امللی برای پیشرفت و توسعه زنان، تأسیس شده در سال ۱۹۷۶

–          اداره راهنمایی و مشاوره مخصوص در مورد مسائل جنسیتی و توسعه و پیشرفت زنان، تأسیس شده در سال ۱۹۹۷

–          بودجه توسعه زنان “زنان سازمان ملل”، تأسیس شده در سال ۱۹۷۶

“زنان سازمان ملل” که فعالیت های خود را از ژانویه سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است دو هدف اصلی را دنبال می کند. اول اینکه آژانس های دولتی بخصوص”کمیسیون شرایط زنان برای توسعه سیاست های جهانی”، قوانین و استانداردها حمایت کند و به کشورهای عضو کمک کند تا این قوانین را پیاده کنند و همچنین آماده تأمین حمایت های فنی و مالی که کشورها درخواست می کنند است. زنان سازمان ملل همچنین بدنبال مشارکت با آژانس های اجرایی جامعه مدنی نیز است. بموازات این اهداف به سیستم سازمان ملل نیز کمک می کند تا نسبت به تعهدات خود در رابطه با برابری جنسیتی  متعهدبماند، که از آن جمله می توان کنترل مداوم و مستمرو همینطور پیشرفت در کل سیستم را نام برد.

مترجمان: بهرام کاشانی و مهتاب صمیمی

منبع:http://www.maghress.com/fr/lesoir/78466Leave a reply

Your email address will not be published.