قربانیان خشونت خانگی


آیا شریک زندگی‌تان باعث می‌شود حس خوبی نسبت به خود نداشته باشید؟