نشانه‌های خشونت خانگی


خشونت خانگی را انکار نکنید و نشانه‌های آن را بشناسید. ترس مهم‌ترین نشانه است.