اجبار به فرایض مذهبی


اجبار به انجام فرایض مذهبی و ایجاد محدودیت برای سبک زندگی کسانی که
اعتقادت متفاوتی دارند شکلی از خشونت است.