آنها به کمک نیاز دارند


اگر گمان می‌کنید دوست یا عضو خانواده‌ای در معرض خشونت خانگی قرار دارد، غیر‌مستقیم با او صحبت کنید.

مثلاً بگویید: «به‌نظر می‌رسد مشکلی در زندگی داری.»

اگر قربانی آمادگی صحبت دربارهٔ این موضوع را نداشت، اصرار نکنید.

اما اگر تصمیم گرفت که حرف بزند، زمان مناسب و مکانی آرام برای صحبت پیدا کنید.