مشارکت کودکان در کار خانه؟


مرز بین مسئولیت و کار خانگی کودکان بسیار باریک است. در ادامه با هم چند مورد را بررسی میکنیم. به نظر شما کدام کارخانگی یرای کودکان محسوب میشود و میتواند باعث رنج آن شود و کدام میتواند مسئولیتی برای کودک باشد و در راه رشد کودک او را کمک کند.