به من کمک کنید


تجربه مشترک ما خشونت خانگی است

من صبر نکردم تا اوضاع وخیم شود

به یک نفر اطمینان کردم و کمک خواستم