از پریود نترسیم


بدن ما بخشی از دنیای ماست و سلامت دنیای ما در گروی سلامت و بهداشت فردی ما. پس بیایید از پریود نترسیم و احساس شرم نکنیم.