زن ناشزه!


بر اساس قانون مدنی ایران زن ناشزه کسی است که نسبت به انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه و مانع شرعی امتناع می‌کند. در این حالت است که زن مستحق دریافت نفقه نمی‌شود.

این در حالی است که امروزه رضایت برای برقراری رابطه جنسی حتی بین زن و شوهر نیز ضروری شمرده می‌شود و مفهومی به نام “تجاوز در بستر زناشویی” در قوانین بسیاری از کشورهای جهان جرم‌انگاری شده است.

تمام ایالت‌های آمریکا، 36 کشور اروپا، شش کشور آفریقا، هفت کشور آسیا همراه با استرالیا و نیوزلند تاکنون تجاوز در بستر زناشویی را جرم‌انگاری کرده‌اند.

شاید زمان آن رسیده است تا در قوانین مدنی ایران هم درباره تمکین وتجاوز در بستر زناشویی به عنوان یکی از مصادیق خشونت خانگی بازنگری شود.