همکاری با ما


اعتراف می‌کنیم که کنترل و پیشگیری از خشونت خانگی بدون همراهی و مشارکت شما امکان‌پذیر نیست. هر روز که از فعالیت خانه امن می‌گذرد نیاز به این همراهی بیشتر احساس می‌شود. ما را در این مسیر تنها نگذارید. گام‌های کوچک آروزوهای بزرگ را دست‌یافتنی می‌کنند.
اگر شما هم مثل به این راه ایمان دارید، فاصله شما با ما به اندازه چند کلیک است. فرم همکاری با را پر کنید.