صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  قانون حمایت از کودکا...
آذر
۲۰
۱۳۹۴
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (١٣٨١)
آذر ۲۰ ۱۳۹۴
خشونت خانگی و قانون
۰
, , ,
A close up of an Asian boy who is homeless, scared and alone, he fears for his future. He is at high risk of being trafficked and abused
image_pdfimage_print

Photo: obey leesin/Bigstock.com

ماده ١: کلیه اشخاصی که به سن ھجده سال تمام ھجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت ھای قانونی مذکور در این قانون بھره‌مند می‌شوند.

ماده ٢: ھر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ماده ٣: ھر گونه خرید، فروش، بھره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواھد شد.

ماده ۴: ھر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بھداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

ماده ۵: کودک آزاری از جرایم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده ۶: کلیه افراد و موسسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگاه‌داری و سرپرستی کودکان را بر عھده دارند مکلفند به محض مشاھده موارد کودک‌آزاری مراتب را جھت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواھد بود.

ماده ٧: اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٠/٩/٧ و ماده (١١٧٩) قانون مدنی مصوب ١٣١۴/١/١٩ از شمول این قانون مستثنی است.

ماده ٨: اگر جرایم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگینتری برای آنھا مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواھد شد.

ماده ٩: از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی الاثر می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنچم آذر ماه سال ۸۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ١٣٨١/١٠/١١ به تایید شورای نگھبان رسیده است.

منبع: حق کودکیLeave a reply

Your email address will not be published.