تجاوز به کودکان بسیار نزدیک است


آمار آزار جنسی کودکان نشان‌دهنده این واقعیت است که بیش‌تر‌ین آسیب‌های جنسی و صدمات روحی به کودکان از سوی نزدیک‌ترین خویشاوندان و آشنایان تحمیل می‌شود. در بسیاری موارد نشانه‌های آزار جنسی آشکار است، اما به دلیل ناآگاهی و کمبود اطلاعات از چشم والدین دور می‌ماند. در این پادکست شما می‌توانید با مواردی که شامل آزار جنسی و تجاوز به کودکان است آشنا شوید.