فن دفاع و شیوه های عملی برای ایجاد ارتباط با مرتکب خشونت و قربانی



هفته دوم از دوره آموزشی آنلاین در خانه امن با عنوان ” فن دفاع در پرونده های خشونت خانگی ”
آموزشگر : غلام حسین رئیسی وکیل پایه یک دادگستری