خشونت خانگی و قوانین خانوادهبحث و گفتگو در دوره آموزشی خانه امن با موضوع
خشونت خانگی و لزوم حساسیت جنسیتی در قوانین حقوقی و رفتارهای قضایی
آموزشگر: غلامحسین رئیسی