صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  بدون مدیریت زمان ورش...
مرداد
۱۹
۱۳۹۴
بدون مدیریت زمان ورشکست می شوید
مرداد ۱۹ ۱۳۹۴
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

 فیروزه فروزانفر- روزنامه نگار

زمانبه هیچ  سازمان وگروه و فردی در دست یابی به اهداف تعیین شده رحم نمیکند. زمان  میگذرد واگردرستمدیریتنشودشاکلههاییکسازمانراازهمگسیخته و با بی انضباطی روبرومیکند .

زمان  برایهرسازمانیارزشیچونبودجهداردوپولیاستکهاگرحسابوکتابشازدستبرودیکسازمان براحتی  ورشکستمی شود.

زمانیکیازمتغیرهایاساسیاستکهیکمدیرباآنروبروست . یکمدیریایک گروهخوببدونزمانبندیبرایفعالیتهایروزمرهامکاندستیابیبهاهدافتعریفشدهراندارد . درمدیریتیکگروهیاانجمنهموارهبایدکارهایضروریوفوری،  عواملغیرقابلپیشبینیکهرویزمانبندیتاثیرمیگذاردرا در نظر بگیرید .اولویتهاراپیش بینی وبادرنظرگرفتنآنهابرنامهریزیکنید .

بدونمدیریتزمانهرفعالیتجمعیبابحرانوازهمپاشیدگیروبرومیشودونمیتواندبهنتایجمطلوبدستپیداکند . بخصوصدرفعالیتهایداوطلبانه گروه را با ریزشنیروودرفعالیتهایدیگرناامیدیوانفعالایجادمیکند .

حالابدونآنکهبهخودماندروغبگوییمازخودسوالکنیمآیامامیتوانیمدرکاروفعالیتهایاجتماعیزمانرادرستمدیریتکنیم؟

چقدربرایزمانارزشقایلهستیمووظیفه خود می دانیم  کهتکالیفروزمرهراسرزمانمعینانجامدهیم .

بدونشکزمانیکابزارمهمدرمدیریتاست. بکارگیریبهموقعازنیرویانسانیومنابعمادیبدوناولویتبندیومقایسهوهدفگذاریهایکوتاهمدتومیانمدت در زمان مشخصممکننیست .

مدتها بود که عاطفه با یک انجمن محیط زیستی داوطلبانه همکاری میکرد . وی در جلسه داوطلبان مسوولیت های زیادی پذیرفته و از این همکاری خوشحال بود. قرار بود آرشیو نامه ها را مرتب کند  . برای انجمن فیس بوک درست کند . برای تمدید مجوز به وزارت کشور برود و یک خبرنامه طراحی کند .

عاطفه همه این کارها را می خواست در یک هفته انجام دهد و سراسر از شوق بود . یک روز به جلسه عمومی عاطفه فقط فیس بوک را درست کرده بود . اوبا خودش تصمیم گرفت بهانه ای تراشیده و در جلسه حاضر نشود  . دبیر انجمن که اطمینان داشت عاطفه نمی تواند همه این کارها را انجام دهد به عاطفه تلفن کرد و ضمن تشکر از طراحی خوب فیس بوک گفت : همین کاربرای این هفته  کافیست و نیازی به انجام دیگر کارها نیست . عاطفه در جلسه عمومی دوم قبول کرد که برای هفته بعد تنها  آرشیو نامه ها را سر و سامان دهد و بقیه اعضا نیز دیگر کارها را میان خود تقسیم کردند . عاطفه برداشت درستی از زمانی که هر کار برای انجام نیاز دارد نداشت . در حالیکه توجه به این موضوع خود از مهارت هایی است که در مدیریت زمان باید به آن توجه کرد .

متغیرهای تاثیرگذار در مدیریت زمان

اما عوامل دیگری نیز موجب می شود که با وجود برنامه ریزی فرد نتواند زمان را مدیریت کند بطور مثال فرد تنبل که همواره کارهایش را عقب می اندازد حتی با وجود برنامه ریزی نمی تواند از زمان مدیریت بهینه داشته باشد .

انگیزه از دیگر متغیرهای مدیریت زمان است . افرادی که کار را به دقیقه آخر واگذار می کنند همواره قادر به استفاده درست اززمان نیستند .

تفاوت نگذاشتن بین کارهای فوری و ضروری و در نظر نگرفتن اولویت ها از جمله مواردی است که به مدیریت زمان لطمه می زند .

استرس ، نداشتن سلامت عمومی ، خستگی مزمن و پرداختن به عادت های چون فیس بوک یا خرید های اینترنتی یا انجام دو کار همزمان نیز می تواند برنامه ها را مختل کند .

حالااگرتصمیمگرفتهایدمدیریتزمانرادرانجامکارهایروزمرهدرنظربگیریداولینقدمتحلیلوبررسیروشیاستکهدرحالحاضرازوقتخوداستفادهمیکنید. اینکارنبایدازطریقحافظهانجامشود. ممکناستشمااکثریتزمانهایبیکاریخودرابهیادنیاوریدیاقادرنباشیدزمانهاییراکهصرفمکالماتطولانیمیکنیددقیقاًبیادآورید. برایثبتنحوهگذراندنوقتمیتوانیدازیکدفتریادداشت،دفترگزارشفعالیتیایکدفتربرنامهریزیبابخشهایتفکیکشدهبهساعتبرایردیابیفعالیتهااستفادهکنید. نهتنهاآنچهکهدرطولروزانجاممیدهیدبلکهاحساسخودبرایانجامهرکدامازکارهارابنویسیدوحتمازمانشروعوپایانآنرایادداشتکنید .

کارهایمهمرابالاتربنویسیدوکارهاییکهمیتوانیدبهدیگرانبسپاریدرادرلیستدیگرییادداشتکنید . سپسروشانجامهرکاریرابنویسیدوزماناستراحترادرنظربگیرید . تلفنراخاموشکنیدوفقطبهانجامهمانکاربپردازیدویازمانیبرایجوابدادنبهتلفنرادربرنامهپیشبینیکنید . ۱

هرروزبرنامهخودراکنترلوبرنامهفردارااصلاح و بازبینی کنید . این روش موجب می شود به اهداف فردی و حرفه ای خود بهتر دست پیدا کرده وزمانی ذخیره کنید تا بتوانید برای کارهای چون  خانواده واوقات فراغت وقت پیدا کنید و مهمتر اینکه از فشار روانی و استرس ناشی از بهم ریختگی کارها کاهش دهید . ۲

در مدیریت زمان هماهنگی بین کارهای لیست شده اعم از کارهای فوری و ضروری دارای اهمیت است و شما می توانید از طریق سازماندهی و هماهنگی و نظارت و همراهی و انضباط به یک مدیر موفق تبدیل شوید . فرد یا مدیری که همیشه  یک تصویر روشن و کلی از اهداف روزانه در ذهن و برای روز بعد آمادگی بهتری داردو کارهای جاری روزانه را سازماندهی کرده است .

آن زمان به خوبی مشاهده می کنید که تمرکز و حافظه شما افزایش پیدا کرده و انرژی کمتری تلف می کنید و توانایی تصمیم گیری، اثر بخشی ، خودکنترلی واحساس مثبت موفقیت در شما افزایش پیدا می کند .

در مقاله بعدی به عوامل اتلاف وقت خواهیم پرداخت .

۱-       http://www.studygs.net/persian/stressb.htm

۲-      http://www.bartarinha.ir/fa/news/3227/10-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86Leave a reply

Your email address will not be published.