صفحه اصلی  »  خشونت خانگی و قانون  »  از قانون امور حسبی...
آبان
۷
۱۳۹۳
از قانون امور حسبی
آبان ۷ ۱۳۹۳
خشونت خانگی و قانون
۰
image_pdfimage_print

3989418655_34943356e8_b

فصل پنجم – راجع به دیون متوفی

‌مبحث اول – استیفاء دین از ترکه

‌ماده ۲۲۵ – دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره‌ترکه باید از ترکه داده شود.

‌ماده ۲۲۶ – ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای اداء تمام دیون کافی نباشد ترکه مابین تمام بستانکاران به‌نسبت طلب آنها تقسیم می‌شود مگر اینکه آن را بدون شرط قبول کرده باشند که در این صورت مطابق ماده ۲۴۶ مسئول خواهند بود.

‌در موقع تقسیم دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد بستانکاران زیر هر یک به ترتیب حق تقدم بر دیگران‌دارند:

‌طبقه اول

‌الف – حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت.

ب – حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت.

ج – دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.

‌طبقه دوم

‌طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده‌است.

‌این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.

‌طبقه سوم

‌طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

‌طبقه چهارم

‌الف – نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی.

ب – مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

 منبع: مجموعه کامل قوانین و مقررات / محشای حقوقی/ تالیف و تدوین: غلامرضا حجتی اشرفیLeave a reply

Your email address will not be published.