صفحه اصلی  »  این سو و آن سو خبر  »  گزارش گزارشگر ویژه د...
مهر
۲۸
۱۳۹۳
گزارش گزارشگر ویژه در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان
مهر ۲۸ ۱۳۹۳
این سو و آن سو خبر
۰
image_pdfimage_print

13757_197

عکس: مهرخانه

یکی از اقدامات گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان، ارائه گزارشات موضوعی در زمینه موضوعات مرتبط با مأموریت خویش است. به طور نمونه گزارشگر ویژه، یک گزارش موضوعی در مورد آثار و تبعات تکنولوژی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر معضل بین‌المللی قاچاق، استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان؛ به‌ویژه هرزه‌نگاری و پورنوگرافی کودکان ارائه کرده است.

گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان مبادرت به کمیته سوم مجمع عمومی اجلاس شصت و نهم، گزارشی ارائه کرد.

به گزارش مهرخانه، مجمع عمومی ملل متحد در قطعنامه ۱۴۷/۶۸، از گزارشگر ویژه در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان درخواست کرد که گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات خود در رابطه با مأموریت محوله را به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر ارائه دهد.

الف) فعالیت‌ها و اقدامات گزارشگر ویژه

گزارشگر ویژه تاکنون مبادرت به ارائه گزارشاتی به شورای حقوق بشر کرده است. وی همچنین بازدیدها و ملاقات‌هایی از کشورهای مختلف از جمله هندوراس، بِنین و دیگر کشورها داشته و در کنفرانس‌ها و سمینارهای متعددی مشارکت کرده است.

ب) رویکرد و قلمرو مأموریت گزارشگر ویژه

رویکرد گزارشگر ویژه، عمدتاً ترویجی و مشاوره‌ای است. این گزارشگر درصدد برقراری ارتباط با دولت‌های عضو، آژانس‌های تخصصی ملل متحد، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط با حقوق کودکان؛ از جمله صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف)، کمیته حقوق کودک و مؤسسات و نهادهای دانشگاهی و نهادهای جامعه مدنی است.

گزارشگر ویژه درصدد ارتقای وضعیت کودکان در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین دخالت دادن ملاحظات جنسیتی در رویکردها و اقدامات خود است؛ چراکه بنا به اذعان وی، معضل فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان، دارای آثار مختلف و متفاوتی بر دختران و پسران است و قربانی اصلی استثمار جنسی کودکان و فحشای کودکان، عمدتاً دختران هستند و آمارها و یافته‌های موجود نیز این امر را تأیید می‌کند.

از مهم‌ترین اسناد مرتبط با گزارشگر ویژه، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان است. در رویه و گزارشات گزارشگر ویژه، مفاهیم و تعاریف مندرج در مواد ۲ و ۳ پروتکل، مورد استناد قرار گرفته است. گزارشگر ویژه ابعاد و جنبه‌های مختلف اذیت و آزار جنسی، سوءاستفاده جنسی، اشکال مختلف خشونت و استثمار را دربرمی‌گیرد.

در سطح منطقه‌ای، اسناد مرتبط با مأموریت گزارشگر ویژه، شامل کنوانسیون شورای اروپا در مورد حمایت از کودکان در مقابل استثمار جنسی و اذیت و آزار جنسی، کنوانسیون شورای اروپا در مورد منع و مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، منشور آفریقایی در مورد حقوق و رفاه کودک، کنوانسیون آمریکایی قاچاق کودکان و کنوانسیون همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا در مورد ممانعت و مقابله با قاچاق زنان و کودکان برای فحشا است.

ج) متدولوژی و شیوه عملکرد گزارشگر ویژه

گزارشگر ویژه در تهیه گزارش خود از استقلال کامل برخوردار است و باید در چارچوب مأموریت خود و از طریق برقراری گفتگو و همکاری مشترک با دیگر نهادها و نیز دولت‌ها در راستای تحقق هدف ممانعت و مقابله با فروش و استثمار و بهره‌کشی جنسی کودکان و از منظر حقوق بشری، اقدام کند.

وی همچنین در تهیه گزارش خود از منابع متعددی از جمله اطلاعات ارائه‌شده توسط دولت‌ها، بازیگران محلی، سازمان‌های دولتی و غیردولتی و نیز اطلاعات حاصل از بازدیدها و ملاقات از کشورها استفاده می‌کند.

د) گزارشات موضوعی

یکی از اقدامات گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان، ارائه گزارشات موضوعی در زمینه موضوعات مرتبط با مأموریت خویش است. به طور نمونه گزارشگر ویژه، یک گزارش موضوعی در مورد آثار و تبعات تکنولوژی ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر معضل بین‌المللی قاچاق، استثمار و سوءاستفاده جنسی از کودکان؛ به‌ویژه هرزه‌نگاری و پورنوگرافی کودکان ارائه کرده است.

از دیگر موضوعاتی که تاکنون گزارشگر ویژه در مورد آن مبادرت به ارائه گزارش کرده است، موضوع انعکاس چالش‌ها، تهدیدها و اشکال نوین پدیده فروش، قاچاق، استثمار جنسی و پونوگرافی کودکان است؛ به طور نمونه اشاره شده است به پدیده‌های جدیدی نظیر توریسم جنسی، نقش نهادها و بخش‌های تجاری و سازمان‌های غیردولتی در پیشگیری و مقابله با این پدیده شوم و معضل جهانی که متأسفانه اکنون به عنوان یکی از سودآورترین اقسام تجارت به حساب می‌آید.

به گزارش مهرخانه، در گزارش حاضر، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان، تأکید کرده است که با توجه به اینکه سال ۲۰۱۵، بیستمین سالگرد ایجاد مأموریت نهاد گزارشگر ویژه در مورد فروش، فحشا و پورنوگرافی کودکان است، بنابراین این ضرورت احساس می‌شود که سطح آگاهی تمامی بازیگران در عرصه بین‌المللی؛ از جمله دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و نهادها و ساز و کارهای بین‌المللی، به منظور پیشگیری و مقابله با این معضل جهانی، ارتقا یابد. بدین منظور، نهاد گزارشگر ویژه باید به نحو بهینه از عهده ایفای وظایف و مأموریت خود برآید.

پی‌نوشت

۱٫    Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, A/69/262,  ۵ August 2014.

۲٫    Ibid.,para. 3.

۳٫    Ibid.,paras. 4-6.

۴٫    Ibid.,paras. 9-11.

۵٫    the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography.

۶٫    the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, the Council of Europe Convention on Preventing

۷٫    Exploitation and Sexual Abuse, the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence.

۸٫    the African Charter on the Rights and Welfare of the Child.

۹٫    the Inter-American Convention on International Traffic in Minors.

۱۰٫    the South Asian Association for Regional Cooperation Convention on Preventing and Combating Trafficking in Women and Children for Prostitution.

۱۱٫    A/69/262, para. 21.

۱۲٫    A/69/262, para. 23.

۱۳٫    Report submitted by Mr. Juan Miguel Petit, Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, E/CN.4/2005/78, 23 December 2004.

۱۴٫    Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, NajatM’jidMaalla, A/HRC/12/23, 13 July 2009.

۱۵٫    A/69/262, para. 41

۲۸ مهر ۱۳۹۳Leave a reply

Your email address will not be published.