تکلیف زنی که شوهرش مفقودالاثر شده و از او نشانی و آدرسی ندارد چیست؟


revisedques

قانون در این باره چه می گوید؟

پرسش:

چنانچه مردی دو سال مفقودالاثر شود، قانون چه راه حلی پیش پای زن می گذارد؟ چگونه طلاق بگیرد در حالی که نمی داند شوهر کجاست. اساسا زنده است یا نه؟

پاسخ:

برای سامان بخشیدن به امور مالی و شخصی و خانوادگی “غایب مفقودالاثر” قانون مدنی ایران در کتاب پنجم، با دقت احکام ناظر بر آن را بر شمرده تا حقی از خانواده غایب، طلبکاران غایب و خود غایب ضایع نشود. مندرجات این کتاب به گونه ای است که تا چهار سال ازغیبت مرد نگذرد و حکم موت فرضی او صادر نشود، زن نمی تواند او را مفقودالاثر معرفی کند و طلاق بگیرد، ولی با قوانین دیگری که پس از آن از تصویب گذشته است، شما می توانید با استناد به ماده 1130 قانون مدنی، متقاضی طلاق بشوید.

پرسش:

چگونه؟

پاسخ:

به موجب بند 1 تبصره ذیل ماده 1130 قانون مدنی “ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی ویا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه” از موجبات عسر و حرج است و وضعیتی است که ادامه آن از حیث مشقتی که یرای زن ایجاد می کند، قابل تحمل نیست. به خصوص اگر نفقه زن و فرزندان را پرداخت نکرده باشد. در این صورت، اگر در دادگاه ، ترک زندگی خانوادگی او ثابت بشود، دادگاه حکم طلاق زن را صادر می کند.

پرسش:

وقتی نشانی و آدرسی از شوهرم ندارم چگونه راهی دادگاه بشوم.

پاسخ:

ابتدا دادخواست را طوری تنظیم کنید که آخرین آدرس شوهر در جای تنها آدرسی که از او دارید به دادگاه اعلام بشود.

پرسش:

او که در حال حاضر در آن آدرس نیست و کار و زندگی اش را رها کرده است.

پاسخ:

وقتی دادگاه از شما آدرس دیگری می خواهد، از دادگاه بخواهید که او را در جای “مجهول المکان” با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور احضار کند. البته در این صورت باید هزینه آگهی را شما که خواهان هستید بپردازید.

پس از چند بار که آگهی می کنند و شخص حاضر نمی شود، دادگاه می تواند حکم طلاق شما را صادر کند. البته باید شهود و هر گونه مدرک دیگری که می تواند گویای ترک خانواده از طرف وی باشد ارائه دهید.

پرسش:

پس حقوق مالی من چه می شود. برای خرجی خودم و دو فرزندم مانده ام معطل.

پاسخ:

اگر اموال او را به دادگاه معرفی کنید، دادگاه درباره چگونگی تعیین نفقه شما و بچه ها و نحوه دریافت آن تصمیم گیری می کند. دو سال گذشته را هم در نظر می گیرد.

پرسش:

مهریه ام 200 سکه آزادی است. آن چه می شود؟

پاسخ:

اگر اموالی به دادگاه معرفی کنید، دادگاه درباره پرداخت مهریه شما از آن اموال تصمیم می گیرد. یا همه آن را به شما می پردازند یا اگر اموال کافی نباشد، نسبت به بقیه طلبکار خواهید بود.

پرسش:

از شوهرم فقط یک اتومبیل در دسترس است.

پاسخ:

بنابراین فقط به نسبت قیمت آن اتومبیل دادگاه می تواند نفقه دو سال طلب شما را تامین کند. مهریه تان و احتمالا هرچه بابت نفقه پس از فروش اتومبیل توسط دادگاه، باقی می ماند و شما طلبکارش می شوید فعلا به عهده شوهر باقی می ماند تا اگر زنده باشد و در دسترس قرار بگیرد، این مطالبات را از طریق دادگاه پیگیری کنید.

ضمنا مواد 1205 و 1206 قانون مدنی را که درباره مسئولیت های غایب مجهول المکان نسبت به پرداخت نفقه است مطالعه کنید.